'Ni fyddwn yn gadael i'ch Llywodraeth eich anghofio' - neges i fenywod yn y system cyfiawnder troseddol

Yr wythnos hon, fe alwodd llefarydd Plaid Cymru dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldebau, Sioned Williams ar Lywodraeth Cymru i sicrhau nad ydynt yn "cefnu" ar fenywod yn y system cyfiawnder troseddol.

Wrth siarad yn ystod dadl yn y Senedd ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ar brofiadau menywod yn y system cyfiawnder troseddol, dywedodd Sioned Williams AS fod y setliad datganoli presennol, lle mae system cyfiawnder troseddol yn parhau o dan reolaeth San Steffan, yn gadael menywod i lawr.

Disgrifiodd Sioned Williams, Aelod o'r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, y menywod y gwnaeth gwrdd â nhw yn ystod ymweliad y Pwyllgor â Charchar Eastwood Park fel rhai oedd yn byw “ar gyrion gwasgaredig datganoli, mor ddifreintiedig, yn dioddef cymaint o wahaniaethu, wedi’u heffeithio cymaint gan y ffaith nad oes gan Gymru bwerau dros ein system cyfiawnder troseddol."

Croesawodd yr AS Plaid Cymru y ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn Argymhelliad 2 o’r adroddiad, sy’n nodi y dylai Llywodraeth Cymru ‘ymdrechu i gael cyfrifoldeb datganoledig am gyfranogiad menywod yn y system cyfiawnder troseddol’ ond gofynnodd am eglurder ynghylch a fyddai Lywodraeth Lafur ar lefel San Steffan, os y byddant yn dod i bŵer, yn caniatáu i bwerau dros ddatganoli cyfiawnder gael eu datganoli i Gymru.

Dywedodd Sioned Williams MS:

"Ni wnaf fyth anghofio ymweld â Charchar Eastwood Park fel rhan o'r ymchwiliad a arweiniodd at yr adroddiad hwn. Ni anghofiaf fyth y menywod wnes i gyfarfod—menywod Cymreig sy'n byw ar gyrion gwasgaredig datganoli, mor ddifreintiedig, yn dioddef cymaint o wahaniaethu, ac wedi’u heffeithio cymaint gan y ffaith nad oes gan Gymru bwerau dros ein system cyfiawnder troseddol."

"Yn ein hadroddiad, mae ein pwyllgor yn dyfynnu ac yn rhoi tystiolaeth o'r niwed i fenywod sy'n deillio o'r setliad datganoledig presennol. Ategwyd y dystiolaeth bwerus a glywsom, straeon dinistriol y menywod hyn, gan y farn arbenigol a glywsom fel pwyllgor.

“Gan fod y Llywodraeth yn cytuno bod yn rhaid i ddedfrydau o garchar wastad ond fod yn ddewis olaf, yna mae’n rhaid bwrw ymlaen yn gyflym â’r gwaith o sicrhau bod opsiynau amgen ar gael i garcharu menywod,drwy ddarparu opsiynau yn y gymuned ledled Cymru, a chodi ymwybyddiaeth o’r opsiynau hyn. Heb hyn, bydd y sefyllfaoedd y clywsom i gyd amdanynt yn parhau—y dedfrydau dibwrpas, y dedfrydau byrion a all chwalu bywydau menywod yn llwyr a chael effaith mor ddwys a pharhaol ar eu plant. Mae'r sefyllfa bresennol yn gywilyddus a dryslyd.

“Rwyf am ddweud wrth y menywod y gwnaethom gyfarfod â nhw ein bod wedi’ch clywed, na fyddwn yn eich anghofio ac, fel pwyllgor, ni fyddwn yn gadael i’ch Llywodraeth gefnu arnoch."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd