‘Rhaid i lais cymunedau gael ei glywed ar Gynllun Ysgolion Cwm Tawe’ - Sioned Williams

Mae Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams wedi lleisio ei gwrthwynebiad i gynlluniau a gyflwynwyd mewn adroddiad newydd sydd unwaith eto yn argymell cau ysgolion Cwm Tawe.

Ar 20 Hydref 2021, yn dilyn ymgyrch gyhoeddus a dadl ddwys a welodd gynghorwyr cymunedau Cwm Tawe’n pledio’n angerddol ar ran eu trigolion, cymeradwyodd Cabinet blaenorol Cyngor Castell-nedd Port Talbot, pan oedd Llafur yn arwain y cyngor, gynnig i gau Ysgol Gynradd Alltwen, Ysgol Gynradd Godre’rgraig ac Ysgol Gynradd Llangiwg a sefydlu ysgol enfawr (super-school) 3-11 newydd ym Mhontardawe.

Er gwaethaf ymateb hynod negyddol gan y cymunedau yr effeithiwyd arnynt mewn ymgynghoriad cyhoeddus, penderfynodd yr awdurdod oedd yn cael ei redeg gan Lafur ar y pryd fwrw ymlaen â'u cynlluniau. Yn y misoedd dilynol, parhaodd y gymuned gyda’u protest ac fe gefnogwyd rhieni o fewn y gymuned gan RhAG, grŵp sy’n ymgyrchu dros addysg cyfrwng Cymraeg, pan lansion nhw adolygiad barnwrol ar y sail na chynhaliodd y Cyngor asesiad o’r effaith i addysg Gymraeg yn yr ardal – hepgoriad a olygodd fod yr ymgynghoriad wedi bod yn un anghyfreithlon. Fe lwyddodd yr adolygiad barnwrol.

Ym mis Mai 2022, collodd Llafur reolaeth ar Gyngor Castell-nedd Port Talbot ac ymrwymodd y glymblaid reoli newydd, a oedd yn cynnwys cynghorwyr Annibynnol a Phlaid Cymru, gyda chefnogaeth y Democratiaid Rhyddfrydol a’r Blaid Werdd, i adolygu’r penderfyniad.

Bu aelodau pwyllgor craffu cabinet a chabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn ystyried adroddiad a gyflwynwyd gan y Gyfarwyddiaeth Addysg, a oedd yn cynnwys nifer o opsiynau ynddo – er bod swyddogion yn dal i argymell cau ysgolion.

Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynigion yn agor heddiw (5 Rhagfyr) ac yn para tan 24 Ionawr, a bydd yr ymatebion yn cael eu hadrodd i’r cabinet ym mis Chwefror 2023.

Dywedodd Sioned Williams, Aelod o’r Senedd dros Orllewin De Cymru, un o drigolion Alltwen a chefnogwr ymgyrch Achub ein Hysgolion:

“Mae’n siomedig gweld bod y cynnig gwreiddiol yn parhau i gael ei gynnig fel opsiwn oherwydd penderfyniad y Cyngor Llafur blaenorol, er i hyn gael ei wrthod yn aruthrol gan y cymunedau yr effeithiwyd arnynt yn ystod yr ymgynghoriad cyntaf ac yn y blwch pleidleisio fis Mai diwethaf. Mae’n rhaid gwrthod y cynnig hwn os yw opsiynau eraill ar gyfer y tair ysgol am gael eu hystyried gan y cyngor newydd felly byddwn yn annog pobl i gynnig eu syniadau.

“Mae strategaeth ddrafft cyfranogiad y cyhoedd y Cyngor – a gyflwynwyd gan swyddogion ar yr un diwrnod â’r adroddiad ysgolion – yn pwysleisio pwysigrwydd democratiaeth leol a’r angen i wrando a gweithio gyda chymunedau i wynebu heriau newydd gyda’n gilydd.

“Nid yw cynnal ymgynghoriad dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yn ddelfrydol, ond er mwyn aros yn driw i’r gwerthoedd a’r ysbryd y mae’r Cyngor hwn yn eu harddel, rhaid inni gael ymgynghoriad ystyrlon gyda chyfleoedd digonol i’r cyhoedd adolygu, ystyried, dadlau, ac ymateb i yr holl gynigion a gyflwynir, nid dim ond y rhai a ffefrir gan swyddogion. Bydd y penderfyniad hwn yn ail-lunio tirwedd addysgol Cwm Tawe ac yn cael effaith sylweddol ar rieni, plant, a’r gymuned ehangach. Unwaith eto, byddaf yn lleisio fy ngwrthwynebiad i'r ysgol enfawr a byddaf yn cefnogi archwilio gwahanol opsiynau ar gyfer pob cymuned ysgol.

“Rhaid blaenoriaethu disgyblion Ysgol Godre’rgraig sydd ar hyn o bryd mewn adeiladau dros dro i ffwrdd o’u cymuned yn y cynlluniau hyn. Rwy’n annog pobl i fynegi eu barn drwy’r ymgynghoriad. Rhaid i lais ein cymunedau gael ei glywed ac rwy’n hyderus y bydd yn cael ei wrando arno’r tro hwn.”

Wrth ymateb i bryderon a chwestiynau y mae rhai wedi’u codi, megis y £22 miliwn a gymeradwywyd, cynnwys uned ASD a phwll nofio, dywedodd Sioned Williams:

“Mae rhai wedi awgrymu y byddai unrhyw symud oddi wrth y cynnig gwreiddiol a gyflwynwyd gan Lafur yn peryglu cyllid, ac yn amddifadu’r gymuned o gyfleusterau ar gyfer plant ag anghenion dysgu ychwanegol, a phwll nofio newydd. Ond mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn glir bod cyllid ar gael ar gyfer adnewyddu adeiladau presennol, a gallai uned arbenigol gael ei hymgorffori mewn cynlluniau ar gyfer ysgol newydd neu ysgol wedi'i hadnewyddu, nid dim ond ar gyfer ysgol enfawr.

“O ran y pwll nofio, rydym i gyd yn gwybod nad yw’r pwll presennol ym Mhontardawe wedi derbyn buddsoddiad digonol dros y blynyddoedd. Ond rwy’n deall y gall y Cyngor gysylltu â Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU am wahanol gronfeydd cyllid i gael pwll newydd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd