Cefnogaeth gref dros achub ysgolion Cwm Tawe

AoS Plaid yn adleisio gwrthwynebiad trigolion i gynlluniau i gau ysgolion cynradd lleol mewn cyfarfod cyhoeddus.

Mae Aelod o’r Senedd Plaid Cymru, Sioned Williams heddiw wedi ailadrodd ei galwadau ar Gyngor CNPT i ddileu cynlluniau dadleuol i gau ysgolion cynradd Alltwen, Llangiwg a Godre’r-graig, yn dilyn cyfarfod cyhoeddus a gynhaliwyd gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot neithiwr.

Amlygodd yr AoS dros Orllewin De Cymru y “gwrthwynebiad llethol” a ddangosodd rhieni, athrawon a thrigolion i’r cynigion, a fyddai’n disodli’r tair ysgol gynradd ac yn adeiladu un ‘superschool’ cyfrwng Saesneg ym Mhontardawe ar gyfer disgyblion 3-11 oed.

Mae ymgyrchwyr lleol wedi dadlau ers tro fod y cynlluniau’n anaddas ac y byddent yn cael effaith negyddol ar y Gymraeg, ar addysg ac ar fywyd cymunedol yng Nghwm Tawe.

Dywedodd Sioned Williams:

“Roedd yn amlwg o’r nifer enfawr o bryderon a godwyd yn y cyfarfod bod gwrthwynebiad llethol i’r cynlluniau hyn yn lleol.

“Dylai’r Cyngor wrthod y cynlluniau’n llwyr ac yn hytrach edrych ar opsiynau amgen i ddarparu adeiladau newydd neu wedi’u huwchraddio’r ar gyfer ysgolion hyn, gan weithio gyda, yn hytrach nag yn erbyn, rhieni, llywodraethwyr a thrigolion lleol.

“Etifeddodd Clymblaid Enfys newydd y Cyngor y sefyllfa hon gan y weinyddiaeth Lafur flaenorol, ac mae’r glymblaid newydd yn haeddu clod am ymgysylltu’n effeithiol â’r cyhoedd, yn wahanol i’r weinyddiaeth Lafur flaenorol.

“Ond roedd yr atebion a roddwyd gan swyddogion yn y cyfarfod yn amwys – er enghraifft, ynghylch y costau ychwanegol y byddai'r cynlluniau yn eu creu, megis cludiant ysgol ychwanegol a gwaith priffyrdd i wneud lle i'r ysgol newydd.

“Mae hwn yn gynllun amhriodol a di-feddwl a byddwn yn annog trigolion lleol i leisio’u barn drwy lenwi’r ymgynghoriad newydd i wrthwynebu’r cynlluniau i gau ysgolion Cwm Tawe.”

Pasiwyd y cynigion yn wreiddiol gan y Cyngor CNPT blaenorol a reolir gan Lafur. O’r 234 ymateb i'r ymgynghoriad gwreiddiol, dim ond 21 oedd o blaid y cynlluniau, ac fe arwyddodd 413 o bobl ddeiseb ar-lein yn erbyn y cynigion.

Ymrwymodd y Glymblaid Enfys newydd i atal y cynigion pan gymerodd drosodd arweinyddiaeth y Cyngor yn 2022 i sicrhau y byddai llais y gymuned yn cael ei glywed.

Cafodd penderfyniad blaenorol Cabinet Llafur Cyngor CNPT i fwrw ymlaen â’r cynllun ei herio gan Adolygiad Barnwrol a ganfu fod yr ymgynghoriad blaenorol yn anghyfreithlon.

Wrth siarad yn ystod y cyfarfod cyhoeddus, cyfeiriodd Sioned Williams yn benodol at y modd y byddai’r cynlluniau’n effeithio’n negyddol ar hygyrchedd darpariaeth feithrin, yn ogystal â’r gallu i gerdded neu feicio i’r ysgol ac i weithgareddau cyn ac ar ôl ysgol, yn unol ag amcanion polisi cenedlaethol ynghylch teithio llesol.

Cododd nifer o rieni bryderon ynghylch maint yr ysgol arfaethedig newydd, a gofynnodd aelodau o’r gymuned sut y byddai adeiladu ar gaeau chwarae a chyfrannu at lefelau uchel o dagfeydd traffig a llygredd aer a oedd eisoes yn uchel yn cyd-fynd ag amcanion y Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol.

Daw'r ymgynghoriad i ben ar 7 Chwefror.

Dolen i’r ddogfen ymgynghori: https://www.npt.gov.uk/media/18290/dogfen-ymgynghori.pdf?v=20221205162349

Gellir cyflwyno ymatebion i'r ymgynghoriad ar wefan y Cyngor (https://wh.snapsurveys.com/s.asp?k=166990867157), drwy e-bostio [email protected], neu drwy ysgrifennu at Andrew Thomas, Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes , (wedi'i farcio ar gyfer y sylw'r Tîm SSIP), Y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot SA13 1PJ.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd