Rhyfeddfod Resolfen

Yr wythnos diwethaf ymwelais â Neuadd Les Glowyr Resolfen i weld setiau o gynlluniau gan fyfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Prifysgol Caerdydd ar gyfer adfer yr adeilad hanesyddol hwn er mwyn sicrhau ei barhad.

Wedi'i hadeiladu yn y 1920au a'i hariannu gan lowyr lleol, bwriad y Neuadd Les oedd gwasanaethu'r gymuned fel lleoliad hamdden, adloniant, a chanolfan diwylliannol ac addysgol.

Wrth i'r oes newid, felly hefyd y Neuadd Les.

Agorwyd sinema yn y 1950au gan ddenu pobl ar draws Cwm Nedd a thu hwnt. Sefydlodd ei hun fel ased cymunedol gwerthfawr, poblogaidd ac unigryw. Yma y bu pobl yn cwrdd â'i gilydd, syrthio mewn cariad, cynnal partïon, dathlu a choffáu gyda'i gilydd o dan ei do.

Yn y 1990au pan gaeodd y sinema, roedd llawer o ddefnydd o weddill yr adeilad o hyd. Dros y blynyddoedd arhosodd y bar yn brysur, a defnyddiodd grwpiau'r ystafelloedd eraill at nifer fawr o ddibenion.

Yn 2017 cymerodd bwrdd ymddiriedolwyr newydd gyfrifoldeb am yr adeilad a chynnal ymchwil a ddangosodd lefel y cyllid y byddai ei angen i adfer “Y Welf” i'w hen ogoniant. Canfuwyd y byddai angen tua £4 miliwn, a fyddai’n gwneud y gwaith adfer yn un o’r buddsoddiadau mwyaf a welodd Resolfen erioed.

Wrth i'r gwaith fynd rhagddo, nid yn unig y daeth y pandemig â phopeth i stop ond dechreuodd y to ollwng yn ddifrifol gan olygu bod yr adeilad wedi'i ddifrodi ymhellach a bu'n rhaid blaenoriaethu gwaith atgyweirio hanfodol ar unwaith. Arweiniodd oedi wrth cyn derbyn yr arian yswiriant at gwestiynau ynghylch dyfodol y Neuadd, ond diolch byth ni ddigwyddodd hynny ac mae pethau wedi dechrau symud ymlaen eto.

Ni fydd cydweithredu â Phrifysgol Caerdydd yn cyflawni’r newidiadau sydd eu hangen, ond gall roi’r ysbrydoliaeth a fydd yn arwain at hynny. Wrth i mi siarad â'r myfyrwyr, doedd y rhan fwyaf – os nad pob un – erioed wedi clywed am Resolfen hyd yn oed cyn dechrau’r prosiect, a chefais ymdeimlad bod llawer ohonynt wedi ymserchu yn llwyr yn yr adeilad gwych hwn a'r gefnogaeth i lesiant cymunedol y mae'n ei chynnig ac yn symbol ohoni. O ran yr ymddiriedolwyr, mae eu hangerdd dros yr adeilad hwn yn ysbrydoledig ac mae'r gwaith y maent yn ei wneud a'r amser y maent yn ei roi i'w cymuned yn aruthrol.

Does dim amheuaeth o gwbl gen i y byddant yn llwyddiannus. Efallai y bydd yn cymryd amser, ac mae'n debygol y byddant yn cael rhywfaint o drafferthion ar hyd y ffordd, ond maent ar siwrne bendant ac ni fyddant yn stopio nes iddynt lwyddo.

Ar draws y rhanbarth rydw i'n ei gynrychioli mae yna lawer o adeiladau tebyg, pob un â'u straeon eu hunain a'u tîm eu hunain o wirfoddolwyr ymroddedig. Rwy’n gobeithio ymweld â mwy ohonyn nhw yn y dyfodol a dysgu am yr heriau maen nhw’n eu hwynebu a’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni.

I gael rhagor o wybodaeth am Neuadd Les y Glowyr Resolfen, ewch i https://resolvenwelfare.co.uk 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd