AS yn addo cefnogaeth i ‘Academi Sgiliau’ Port Talbot

Mae’r Aelod o’r Senedd dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams, wedi addo ei chefnogaeth i gynlluniau ar gyfer lansio ‘Academi Sgiliau’ arloesol yn nociau Port Talbot.

Ymwelodd yr Aelod Senedd Plaid Cymru â Grŵp JES Port Talbot i glywed am eu cynlluniau ar gyfer datblygu rhaglen datblygu sgiliau a phrentisiaeth Ffabrigo a Weldio a bu’n mwynhau clywed gan brentisiaid presennol am eu profiadau cadarnhaol gyda JES.

Mae’r cynlluniau yn bwriadu defnyddio’r technolegau digidol trochi diweddaraf i ddarparu hyfforddiant sy’n mynd i’r afael â phrinder sgiliau’r diwydiant Ffabrigo a Weldio ar draws De Cymru.

‘Mae hwn yn brosiect blaengar a hynod arloesol’, meddai Uwch Beiriannydd Prosiect JES, Dafydd Johnson, un o’r prif swyddogion y tu ôl i’r prosiect. ‘Mae’n ymwneud â defnyddio’r technolegau digidol diweddaraf i ddarparu hyfforddiant ymarferol, diogel mewn amgylchedd diogel, trwy uno’r byd rhithwir â’r byd go iawn’

Bydd realiti estynedig yn ganolog i gynlluniau’r cwmni. Bydd prentisiaid, weldwyr presennol sy’n chwilio am gyfle i uwchsgilio a datblygiad proffesiynol a hyd yn oed disgyblion ysgol leol yn gallu cael blas ar, dysgu neu ychwanegu at y sgiliau sydd eu hangen i ddewis neu wella gyrfa yn y diwydiant.

‘Rydyn ni eisiau creu proses ddysgu Ffabrigo a Weldio fydd yn addas at y dyfodol. Credwn y bydd Realiti Estynedig yn helpu i wneud hynny ond rydym hefyd yn buddsoddi mewn llwyfannau digidol modiwlaidd sy’n gweithio ochr yn ochr â hyfforddiant wyneb i wyneb o’r radd flaenaf gan hyfforddwyr arbenigol, i wneud yn siŵr bod y prentisiaid sy’n graddio drwy ein rhaglen yn barod ar gyfer byd gwaith'.

Yn ystod ei hymweliad â JES, dywedodd Sioned Williams AS, ‘Roedd deublyg i’m hymweliad heddiw. Roeddwn am longyfarch a diolch i’r Grŵp JES am eu cefnogaeth i brosiectau lleol, yn bennaf drwy’r cymorth trafnidiaeth a logisteg y maent yn ei ddarparu i sefydliadau elusennol a chymunedol sydd wedi cael eu dwyn i’m sylw. Cefais hefyd gyfle i ddysgu mwy am gynlluniau cyffrous i ddatblygu 'Academi Sgiliau' yng nghanol dociau Port Talbot gan gwmni lleol llwyddiannus sydd â'i wreiddiau yn ei gymuned, tra'n rhan hanfodol o ddyfodol economaidd y rhanbarth ehangach' .

‘Mae’r cynnydd a wnaed a’r cynlluniau a amlinellwyd i mi yn cadarnhau y bydd y prosiect hwn yn mynd i’r afael â’r prinder sgiliau sy’n bodoli ledled Cymru yn y diwydiant peirianneg fecanyddol ac yn helpu i’w oresgyn, ac yn rhoi cyfleoedd allweddol i bobl leol ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y dyfodol. Yr hyn sy’n creu’r argraff fwyaf arnaf, yw’r meddylfryd blaengar sy’n cael ei ddefnyddio gan y cwmni a’i gydweithredwyr prosiect i ateb gofynion y sector hwn i’r dyfodol a diwallu ei anghenion. Mae JES wedi asesu’n gywir bod y dyfodol yn un digidol ac wedi cofleidio potensial y dechnoleg hon ond heb golli golwg ar y camau ymarferol angenrheidiol i sicrhau bod proses ddysgu fanwl, lawn a chynhwysfawr yn cael ei chyflawni ac mae’n allweddol bod gweledigaeth cwmnïau fel JES yn cael eu gwireddu a’u cefnogi’n llawn gan Lywodraeth leol a chenedlaethol.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd