Plaid yn beirniadu Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar fethiant gwasanaeth prydau ysgol poeth yn Ysgol Godre’rgraig

Mae AS Plaid Cymru Sioned Williams wedi galw ar Gyngor Llafur Castell-nedd Port Talbot i ddarparu prydau poeth i blant Ysgol Gynradd Godre’rgraig

Symudwyd yr ysgol o'i lleoliad gwreiddiol yn Godre’rgraig oherwydd nodi risg o symudiad mewn tomen rwbel y tu ôl i'r ysgol ym mis Gorffennaf 2019.

Ar y pryd, dywedwyd mai mesur dros dro oedd y penderfyniad i adleoli'r ysgol i safle ym Mhontardawe.

Dros y cyfnod hwn nid yw disgyblion wedi derbyn pryd poeth yn yr ysgol, ac mae rhieni bellach wedi derbyn cyfathrebiad gan yr awdurdod lleol yn eu hysbysu y bydd yr ysgol yn aros yn y lleoliad hwn am flwyddyn academaidd arall.

Brocoli

Dywedodd AS Plaid Cymru Sioned Williams:

“Nid yw’r sefyllfa bresennol yn foddhaol. Nid yw’n iawn nad yw disgyblion ar safle dros dro Ysgol Godre’rgraig wedi derbyn cinio ysgol poeth dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

“Roedd rhai o’r disgyblion hyn mor ifanc â phum mlwydd oed pan symudon nhw i safle Pontardawe.

“Rydyn ni'n gwybod bod prydau ysgol yn hanfodol bwysig o ran maeth ac mae gen i bryderon ynghylch yr effaith mae hyn yn ei chael ar y plant.

“Mae prydau ysgol yn sicrhau cinio poeth unwaith y dydd i ddisgyblion, ac rwy’n poeni bod disgyblion, yn enwedig y rhai o gefndiroedd difreintiedig, yn dioddef o ran diffyg maeth oherwydd y sefyllfa.”

Ychwanegodd yr AS Plaid Cymru :

“Gyda’r awdurdod lleol yn hysbysu rhieni bod y trefniant dros dro am barhau am flwyddyn arall o leiaf, credaf fod dyletswydd ar Gyngor Castell-nedd Port Talbot i sefydlu system lle gall y disgyblion dderbyn cinio ysgol poeth, yn yr un modd mae disgyblion eraill ledled y sir.

“Rwyf wedi ysgrifennu at y Cyngor am y mater hwn ac rwy'n gobeithio y byddant yn gweithredu wrth baratoi ar gyfer misoedd y gaeaf.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd