Aelod Seneddol Plaid Cymru yn galw am welliannau i wneud safleoedd treftadaeth lleol yn fwy hygyrch

Mae Sioned Williams, Aelod o’r Senedd dros Orllewin De Cymru, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i edrych ar sut y gellir gwella hygyrchedd ar safle abaty hanesyddol Mynachlog Nedd.

Daeth yr alwad yn dilyn datganiad ar ymgysylltiad cymunedol â safleoedd Cadw a wnaed yn y Senedd gan Dawn Bowden, y Dirprwy Weinidog Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, a amlygodd a chanmol y gwaith partneriaeth diweddar rhwng Cadw ac Ysgol Gyfun Dŵr-y-Felin.

Wrth dynnu sylw at y diffyg lleoedd parcio a thoiledau i bobl anabl ar y safle, dywedodd Sioned Williams AS wrth y Dirprwy Weinidog:

“Fel rhywun sydd wedi ymgyrchu dros gael gwell mynediad i safleoedd treftadaeth Castell-nedd a sicrhau eu bod yn cael eu hyrwyddo’n well, roedd yn dda eich clywed yn sôn am Fynachlog Nedd, ac ymateb cadarnhaol disgyblion ysgol Dŵr-y-Felin i’r cynllun ceidwaid ifanc yno. Rwy’n croesawu’n fawr y nod o gynyddu ymgysylltiad cymunedau â’r safleoedd hyn, ond mae’n rhaid i’r gwaith ymgysylltu hwnnw, a gytunwch, fod yn gynhwysol?”

Bu Sioned hefyd yn holi’r Dirprwy Weinidog am y Gwaith Haearn gerllaw sydd wedi’i drawsnewid yn y blynyddoedd diwethaf gan grŵp bach o wirfoddolwyr ymroddedig.

“Mae Gwaith Haearn Mynachlog Nedd gerllaw yr un mor drawiadol, yn safle pwysig o’r cyfnod diwydiannol, ac mae Cyfeillion Gwaith Haearn Mynachlog Nedd yn gwneud gwaith anhygoel yno fel gwirfoddolwyr, yn cloddio’r safle, yn cynnal diwrnodau gwaith, ac yn ddiweddar mae wedi bod yn un o’r diwrnodau Drws Agored. gyda Cadw. Ond hoffwn wybod, sut ydych chi'n mynd i wella mynediad i'r safleoedd hyn a hefyd hyrwyddo'r safleoedd hyn yn well, gan ddod â'r holl safleoedd hyn at ei gilydd mewn un cynnig treftadaeth llawn dychymyg ar gyfer lleoedd fel Castell-nedd sydd wir ei angen?”

Yn ei hymateb, cyfaddefodd y Dirprwy Weinidog nad oedd yn arbennig o gyfarwydd â Mynachlog Nedd, ond y bydd yn ymweld â’r safle fel rhan o’r wythnos dwristiaeth, a rhoddodd ymrwymiad i Sioned Williams AS y byddai yn ystyried ei phwyntiau ynghylch cyfleusterau ar y safle a hygyrchedd.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd