Lambastio Bil Mudo Anghyfreithlon Llywodraeth DG

Neithiwr, fe lambastiodd llefarydd Plaid Cymru dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldebau, Sioned Williams AS, Fil Mudo Anghyfreithlon arfaethedig Llywodraeth y DG, gan ei labelu yn “annynol” ac “anfoesol”.

Cwch yn llawn pobol ar y môr

Wrth siarad yn y Senedd neithiwr, tynnodd Sioned Williams, AS Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, sylw at yr effeithiau negyddol y byddai’r Bil newydd arfaethedig yn ei gael ar hawliau ffoaduriaid a cheiswyr lloches, ac amddiffynnodd hawl y Senedd i wrthod unrhyw ddeddfwriaeth San Steffan sy'n "anghydnaws â gwerthoedd a buddiannau gorau Cymru".

Ddoe, bu Aelodau’r Senedd yn trafod a ddylid rhoi cydsyniad deddfwriaethol i’r Bil ai peidio. Pleidleisiodd y Senedd yn erbyn.

Yn ystod ei chyfraniad i’r ddadl yn y Senedd, cyfeiriodd Sioned Williams hefyd at yr ymyrraeth wleidyddol brin a welwyd yn ddiweddar gan y Wiener Holocaust Library, sydd â'r casgliad hynaf y byd a mwyaf Prydain yn neunydd archifol gwreiddiol o'r cyfnod Natsïaidd, a fynegodd  bryderon ynghylch effaith y Bil Mudo Anghyfreithlon arfaethedig yn ogystal â'r disgwrs a'r iaith sy'n gysylltiedig â'r Bil.

Dywedodd Sioned Williams AS:

“Roeddwn mor falch bod y Senedd wedi pleidleisio ddoe yn erbyn cydsynio i’r Bil Mudo Anghyfreithlon cwbl annynol ac anfoesol, Bil a allai orfodi Cymru i dorri cyfraith hawliau dynol rhyngwladol, yn groes i’n setliad datganoli ein hunain. Mae’r Bil hwn yn anghydnaws, er enghraifft, â'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol, Confensiwn Ffoaduriaid 1951 a Datganiad Cyffredinol 1948 o Hawliau Dynol.

"Mae’r Bil yn tanseilio buddiannau a hawliau plant yng Nghymru, yn ogystal â'n hymrwymiad i fod yn Genedl Noddfa.

"Mae Plaid Cymru yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i danseilio hawl a grym y Senedd hon i ddeddfu mewn meysydd polisi datganoledig. Mae'r Bil hwn yn enghraifft berffaith o pam yr ydym yn arddel y farn honno. Rhaid inni, gynrychiolwyr etholedig pobl Cymru, gael y hawl i benderfynu beth sydd o fudd i’n cymunedau ein hunain a phwy y byddem yn eu croesawu i’r cymunedau hynny. Dylai’r Llywodraeth a etholir gan bobl Cymru gael y pwerau i sicrhau nad yw unrhyw ddeddfwriaeth sy’n anghydnaws â gwerthoedd a buddiannau gorau Cymru, megis y Bil anghyfreithlon hwn, yn weithredol yng Nghymru."

 

 

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd