AS yn llongyfarch Grŵp Cymunedol yng Nghastell-nedd ar Ddiwrnod Hwyl Haf Llwyddiannus

Mae Sioned Williams, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru wedi llongyfarch grŵp cymunedol adnabyddus yn dilyn eu Diwrnod Hwyl Haf llwyddiannus.

Mae Forward 4 Fairyland yn gymdeithas preswylwyr sy’n cael ei harwain gan wirfoddolwyr sy'n darparu cymorth i bobl sy'n byw yn ystâd Fairyland yng Nghastell-nedd. Yn ystod eu diwrnod hwyl haf diweddar, cynhaliwyd gweithgareddau a gemau i’r teulu cyfan, stondinau lluniaeth a raffl yn ogystal â stondinau gwybodaeth gan lawer o sefydliadau megis Cymdeithas Tai Tai Tarian, Cymunedau dros Waith, Sgiliau a Hyfforddiant CNPT, Gwaith Ieuenctid Clybiau Bechgyn a Merched, Cynnig Gofal Plant CNPT a Calan DVS.

 

Dywedodd Sioned Williams AS:

"Roedd yn wych mynd i ddiwrnod hwyl yr haf Forward 4 Fairyland yng Nghastell-nedd a siarad â thrigolion, aelodau'r gymdeithas a sefydliadau sy’n darparu cymorth. Diolch byth, daliodd y glaw i ffwrdd a roddodd gyfle i bawb ymlacio a chael hwyl a hefyd sicrhau bod y gymuned wedi cael cyfle i gael mynediad at wybodaeth ddefnyddiol a phwysig am gymorth sydd ar gael.

 

“Mae grwpiau fel Forward 4 Fairyland mor bwysig wrth adeiladu ymdeimlad o gymuned a pherthyn, ac rwy’n eu llongyfarch am eu gwaith a’u penderfyniad i wneud gwahaniaeth i aelodau o’u cymuned yn enwedig o ystyried yr amseroedd caled y mae pobl yn eu hwynebu yn sgil yr argyfwng costau byw. "

 

Dywedodd Margaret Matthews Davies, Cadeirydd Forward 4 Fairyland:

“Cafwyd diwrnod gwych, gyda’r plant i gyd wedi mwynhau a dyma beth yw pwrpas dod â'r gymuned at ei gilydd. Hoffem ddiolch i bawb am eu cymorth i wneud y diwrnod llawn hwyl hwn yn bosibl, hoffem ddiolch i'r holl sefydliadau gwahanol a ddaeth, a hoffem ddiolch hefyd i Sioned Williams AS a ddaeth i'n cefnogi. Diolch i bawb a helpodd, yn enwedig Luke a drefnodd y cyfan. “

 

Dywedodd Luke Lavercombe, Ysgrifennydd y Pwyllgor:

“Roedd yn wych gweld yr holl deuluoedd yn dod i ymuno, cafodd y plant amser anhygoel, ac roedd yn ddiwrnod gwych i’r gymuned – roedd yn ddigwyddiad llwyddiannus arall a drefnwyd gan Forward4Fairyland. Diolch byth, daliodd y glaw i ffwrdd y rhan fwyaf o'r dydd.

 

“Hoffem hefyd ddiolch i’r holl sefydliadau a gefnogodd ein Diwrnod Hwyl i’r Teulu, yn enwedig Cyngor Tref Castell-nedd a roddodd gyfraniad at gost gyffredinol y diwrnod hwyl, a diolch yn arbennig i Roxanne o Tai Tarian a gyfrannodd amrywiaeth o gemau gardd, fel rhan o'u cynllun buddion Cymunedol. Roedd y rhain yn boblogaidd iawn gyda’r plant ac fe'u mwynhawyd yn fawr, bydd y rhain nawr yn cael eu defnyddio ym mhob digwyddiad yn y dyfodol. Edrychwn ymlaen at yr un nesaf!”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd