Plaid Cymru yn galw am gynllun swyddi brys ar gyfer Dur Tata

“O Gaerdydd i Gaerfyrddin, mae cymaint o bobl yn cael eu heffeithio gan yr ansicrwydd ynghylch gwaith dur Port Talbot – ac mae angen i Lywodraeth Cymru ddweud wrthym beth maen nhw’n bwriadu ei wneud” meddai Sioned Williams AS

A black and white photograph of Port Talbot steelworks with the water from the Bristol Channel in the background.

Mae Sioned Williams AS, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, heddiw wedi galw ar Lywodraeth Cymru i fanylu ar eu cynlluniau i arbed swyddi yn Tata Steel ym Mhort Talbot, yn wyneb yr ansicrwydd parhaus ynghylch dyfodol y gwaith dur.

Yn y Senedd yr wythnos hon gofynnodd Ms Williams i Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, am fanylion yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud ar hyn o bryd i achub y swyddi hynny.

Mewn ymateb, nododd Mr Gething fod Llywodraeth Cymru wedi bod yn cael sgwrs â Llywodraeth y DU, ond ni roddodd unrhyw fanylion am eu cynlluniau.

Tynnodd Ms Williams sylw at y ffaith bod yr ansicrwydd ynghylch dyfodol y gwaith dur yn golygu bod rhai gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gorfodi i chwilio am gyflogaeth arall, a dywed fod yn rhaid i gynllun Llywodraeth Cymru fanylu ar sut i arbed swyddi a hefyd cadw sgiliau o fewn y gweithlu.

Dywedodd Sioned Williams AS, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru:

“Mae’r bobl yn y rhanbarth rydw i’n ei gynrychioli yn wynebu blwyddyn newydd hynod o galed. Wrth i’r gweithwyr a gyflogir yn Tata Steel, eu teuluoedd, y rhai yn y dref a’r cymunedau cyfagos edrych ymlaen, mae’r darlun yn dal i fod yn un o ansicrwydd ofnadwy, gofid a phryder dwfn.

“Does dim newyddion cadarn o hyd, dim arwydd clir o’r hyn sy’n mynd i ddigwydd yn y flwyddyn nesaf i’r gweithwyr medrus hyn a’u teuluoedd, ac mae llawer yn cael eu gorfodi i chwilio am waith arall er mwyn cael sicrwydd y byddan nhw’n gallu parhau i dalu eu biliau a darparu ar gyfer eu hunain a'u teuluoedd.

“Nid oedd Gweinidog yr Economi yn gallu darparu unrhyw wybodaeth fanwl am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i achub y swyddi hynny yn ardal Port Talbot. Yr ateb bob amser gan Lywodraeth Cymru yw bod angen i Gymru aros am Lywodraeth wahanol yn San Steffan.

“Yn gyntaf, gyda Starmer yn cerdded yng nghysgod Sunak pan ddaw’n fater o’r economi, iechyd, mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, a sicrhau tegwch i Gymru, does fawr o arwydd y bydd newid yn San Steffan o las i goch yn mynd i’r afael yn uniongyrchol â’r pryderon sydd gan fy etholwyr. Yn ail, ni all y gweithwyr aros mor hir â hynny.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd