Colofn: Rhaid inni ymgyrchu dros Gymru sydd â’r pwerau sydd eu hangen arni i greu gwir gydraddoldeb i bawb

Mae’r grisiau o flaen y Senedd yn drawiadol. Yn ehangach na'r adeilad, ac wedi'u saernïo o lechi Eryri, eu bwriad yw denu cyhoedd i fyny ac i galon ein democratiaeth genedlaethol agored o wydr.

Sioned, Rhun a menyw yn siarad o flaen y Senedd

Cyhoeddwyd yr erthygl hon ar wefan Left Foot Forward 28 Mawrth 2024 (yn Saesneg).

We must campaign for a Wales which has the powers it needs to create true equality for all - Left Foot Forward: Leading the UK's progressive debate

Gyda'r to yn ymestyn ymhell dros y grisiau, a'n cysgodi mewn tywydd tymhestlog, maen nhw'n lle perffaith i brotestio! 

A dyna lle cefais fy hun ddydd Sul diwethaf ar fin mynd annerch rali Stand Up To Racism. 

Wrth i mi sefyll yno o flaen torf fywiog, roedd fy meddwl ar dri pheth.

Yn gyntaf, yn yr adeilad hwnnw y tu ôl i mi, roedd y Senedd ar fin ethol ei Brif Weinidog du cyntaf - y cyntaf i Gymru, a'r cyntaf i unrhyw genedl Ewropeaidd. 

Yn ail, y cyferbyniad llwyr â'r senedd arall ar ben arall yr M4, lle'r oeddem newydd weld triniaeth ddirmygus o Diane Abbott AS/MP: gan ddechrau gyda'r sylwadau hiliol a wnaed gan roddwr Torïaidd, nad wyf am ailadrodd ei eiriau yma, ac yna gweld y Llefarydd yn ei hanwybyddu am geisio siarad ar drafodaeth am hiliaeth ac, am wel, Diane Abbott.

Yn drydydd, roeddwn yn ymwybodol iawn o rôl gwleidyddion wrth ddangos cyfrifoldeb am bynciau o bwys byd-eang fel hiliaeth, ei herio a stopio'r casineb. 

Beth rydyn ni'n ei weld yn rhy aml yn y cyfnod hwn o bolareiddio, yw'r 'aralleiddio' (‘othering’) sydd wrth wraidd rhagfarn, ac sy'n cael ei lywio a'i gamddefnyddio gan wleidyddion a'r cyfryngau asgell dde i greu rhaniad a hybu rhagfarn. 

Rydym wedi cymryd rhai camau i'r cyfeiriad cywir yn y Senedd. Mae fy mhlaid i, Plaid Cymru, yn falch o fod wedi gweithio gyda Llywodraeth Lafur Cymru drwy ein Cytundeb Cydweithio, ar Gynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol - cynllun i fynd i'r afael â hiliaeth a'i ddileu yma yng Nghymru. Mae'r cynllun hwn yn dangos mor glir ein gwerthoedd cyffredin o degwch, goddefgarwch a chyfiawnder, amddiffyn a rhoi hawliau, nid eu cymryd i ffwrdd, a'n penderfyniad ar y cyd i herio rhagfarn, casineb, anghydraddoldeb a gwahaniaethu ym mhob cwr o'n cenedl.

Fodd bynnag, yr hyn sydd hefyd yn amlwg yw bod rhaid i ni weld gweithredu a newid, nid dim ond geiriau cynnes yn unig.

Mae'n rhaid i ni fynd ymhellach ac ymgyrchu dros Gymru sydd â'r grymoedd angenrheidiol i greu gwir gydraddoldeb i bawb, sy'n deillio o'n hanes a rennir, i gwrdd â'r heriau sy'n effeithio'n anghymesur ar rai o'n dinasyddion o gymharu ag eraill.

Hanes a rennir

Ceir agweddau i'w dathlu yn yr hanes hwnnw, megis cyfieithiadau o straeon caethweision John Marrant, Moses Roper a Josiah Henson i'r Gymraeg yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, a daniodd frwdfrydedd a radicaliaeth y Cymry dros ddileu caethwasiaeth; a'r cysylltiadau â Paul Robeson, a ddywedodd iddo weld undod gweithwyr o bob hil yng Nghymru. 

Ceir hefyd, wrth gwrs, hanes hiliaeth: terfysgoedd 1919 a chwalodd Caerdydd; poblogrwydd cerddorion wynebddu yng ngharnifalau Cymru ac ar deledu Prydain, ymhell wedi i'r arferion hiliol hynny ddod i ben yn yr Unol Daleithiau.

Ac yn fwy diweddar, carcharu John Actie, Ronnie Actie, Stephen Miller, Tony Paris ac Yusef Abdullahi ar gam ar ôl cael eu cyhuddo o lofruddio Lynette White 20 oed yng Nghaerdydd ym 1988. Mae'r ddedfryd oes a roddwyd i dri o'r dynion hyn - 'Tri Caerdydd' - yn aml yn cael ei disgrifio fel un o'r achosion gwaethaf o gamweinyddu cyfiawnder yn hanes cyfreithiol y DU, ac yn dilyn hynny cyfaddefodd prif gwnstabl Heddlu De Cymru ar y pryd "bod yr anfantais a brofir gan gymunedau du drwy'r system cyfiawnder troseddol yn real a hollbresennol.”

Er bod rhaid i ni gydnabod a dathlu cyfraniad ein holl ddinasyddion i'n cymunedau a'n cenedl, rhaid i ni hefyd sicrhau ein bod ni'n gwerthfawrogi ac yn tarfu ar y rhwystrau sy'n gallu atal ein holl ddinasyddion rhag cyfrannu'n llawn at fywyd ein cenedl.

Fel y dywedodd yr artist o Gaerdydd, Rabab Ghazoul, a anwyd yn Irac, mae gan Gymru fel gwladfa fewnol a chyfrannwr at wladychiaeth "y gallu i ddangos empathi radical a chyfrifoldeb radical hefyd."

Mae'r cyfrifoldeb hwnnw'n un y mae'n rhaid i ni ei ddangos fel gwleidyddion, a dyma oedd ar flaen fy meddwl wrth i mi annerch y dorf.

Dywedais wrthyn nhw fod cynllun gweithredu yn ddechrau gwych, ond os ydym o ddifrif am hawliau dynol, am degwch, am wrth-hiliaeth yma yng Nghymru, yna mae angen y pŵer arnom i weithredu'r cynllun hwnnw, ac ni allwn gyflawni'r newid hwnnw gydag un llaw wedi'i chlymu y tu ôl i'n cefn. 

Pwerau datganoledig

Yn yr Alban, mae plismona a'r system cyfiawnder troseddol wedi cael eu datganoli i Lywodraeth yr Alban. Yng Nghymru, mae'r grym yn nwylo San Steffan o hyd.

Mae hyn yn golygu nad oes gennym ni'r grym ar hyn o bryd i fynd i'r afael yn iawn â'r troseddau casineb hiliol sy'n cynyddu ac sy'n ffurfio'r mwyafrif helaeth o droseddau casineb yng Nghymru. Mae'n golygu nad oes ganddon ni'r grym i daclo'r ffaith mai pobl dduon yw 3.1% o boblogaeth carchardai yng Nghymru, er mai dim ond 0.9% ydyn nhw o'r boblogaeth gyffredinol; bod y rhai o gefndir ethnig cymysg neu Asiaidd hefyd yn cael eu gorgynrychioli mewn carchardai a bod hyd y ddedfryd o garchar ar gyfartaledd, rhwng 2010 a 2022, 8.5 mis yn hirach i ddiffynyddion du nag i'r rhai o grŵp ethnig gwyn.

O ran y cwestiwn ehangach o gyfiawnder, mae Plaid Cymru yn credu taw'r unig ffordd gynaliadwy o greu system cyfiawnder troseddol gynhwysol a diogel i'n cymunedau sy'n gweithio i Gymru yw drwy greu system yma yng Nghymru, fel sydd wedi'i wneud yn yr Alban. 

Ni allwn gamblo gyda bywydau pobl wrth aros am lywodraeth fwy blaengar yn San Steffan - er mwyn i'n cynllun gweithredu gael dannedd, rhaid i ni nodi'r camau ar gyfer cael grymoedd i’w ddeddfu.

Y llwyfan rhyngwladol

Rwyf hefyd yn glir bod rhaid i ni godi ein llais fel cenedl ar y llwyfan rhyngwladol. 

Mae'r tawelwch gan ormod o wleidyddion dros yr erchyllterau sy'n cael eu cyflawni yn erbyn pobl Palestina yn gywilyddus. 

Wrth i mi sefyll ar y grisiau hynny yn y Senedd, atgoffais nhw mai cynnig Plaid Cymru am gadoediad yn Gaza a basiwyd gan y Senedd ym mis Tachwedd y llynedd. 

Ac roedd y dorf eisoes wedi dangos eu hymwybyddiaeth o'r ffaith bod gwleidyddion Llafur a Thorïaidd wedi pleidleisio yn erbyn y cynnig hwn. Siaradodd aelod o Lywodraeth Lafur Cymru o fy mlaen i, ac fe wnaeth y dorf ei herio - a gweddill y llywodraeth - am ymatal ar y cynnig hwn. 

Mae rhai'n dweud bod ein cynnig yn ddi-ddim. Wedi'r cyfan, San Steffan sy'n gyfrifol am bolisi rhyngwladol - fel plismona a'r system cyfiawnder troseddol. Ond fel rydyn ni wneud gyda brwydrau eraill yn enwedig goresgyniad Wcráin, gallwn nodi ein condemniad cyhoeddus a gwneud yr hyn a allwn i roi gobaith i eraill. Oherwydd, ymhlith y meirw mae yna berthnasau a ffrindiau i fy etholwyr. Pobl y gwyddom ni amdanynt, pobl y mae'n rhaid eu cofio, y mae'n rhaid cadw eu straeon yn fyw, pobl sy'n rhannu ein hanes ni.

Mae dinasyddion Cymru yn disgwyl i’w gwleidyddion sefyll dros a galw am heddwch yn Gaza, fel y gwnaethon nhw dros Wcráin. 

Mae llywodraethau sy'n dewis a dethol pa oresgynwyr i'w herio gyda dicter moesol a phryder am boblogaethau, a pha rai i gadw'n dawel amdanynt, yn hiliol.

Roedd y dorf o'm blaen yn cytuno. 

Rydym yn sefyll gyda'n gilydd ac mae'n rhaid i ni sefyll gyda phawb - yn erbyn pob math o hiliaeth, ac yn yr amseroedd ofnadwy hyn, yn erbyn Islamoffobia ac yn erbyn Gwrthsemitiaeth. Rhaid i ni beidio â gadael i unrhyw un ein gwahanu ni ar hynny.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd