‘Mae ein cymunedau yn haeddu gweithredu ar ddiogelwch tomenni’ – Sioned Williams

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams, wedi galw am weithredu ar unwaith i unioni “creithiau amgylcheddol dwfn” yn ystod dadl yn y Senedd ar ddiogelwch tomenni glo. 

tri gynghorwr tu allan i ysgol

Tynnodd Sioned Williams sylw at yr effaith y gall mathau eraill o domenni hefyd ei gael ar gymunedau ôl-ddiwydiannol, a thynnodd sylw at domen sbwriel chwarel yng Ngodre’r-Graig yng Nghwm Tawe. 

Dywedodd Sioned Williams: 

“Mae ein treftadaeth ddiwydiannol wedi helpu i ffurfio ein cenedl, ond am bopeth a roddodd, fe gymerodd hefyd yn ol – etifeddiaeth a ysbrydolodd ond hefyd a anafodd, a greodd fywydau a chymunedau ond sydd wedi gadael cyflyrau iechyd cronig, tlodi parhaus a chreithiau amgylcheddol dwfn.” 

“Yng Ngodre’r-Graig er enghraifft, mae’r bygythiad o domen sbwriel chwarel wedi bod yn destun pryder i’r gymuned leol. Ers 2019 mae plant Ysgol Gynradd Godre’r-Graig wedi cael eu haddysgu mewn cabanau symudol mewn ysgol filltiroedd i ffwrdd o’u pentref, yn aml heb ddarpariaeth prydau poeth, oherwydd asesiad y cyngor o risg y domen i’w hysgol.” 

“Mae llawer o gymunedau yn fy rhanbarth yn byw dan gysgod tebyg. Maen nhw'n byw mewn ofn bob tro y bydd hi'n bwrw glaw. Yn ogystal a bod yn fater o ddiogelwch,  mae hefyd yn fater o gyfiawnder hanesyddol, cymdeithasol a hinsawdd.” 

Ar draws rhanbarth Gorllewin De Cymru – ardal sy’n cwmpasu awdurdodau lleol Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, a Phen-y-bont ar Ogwr – mae mwy na 900 o domenni segur, gyda dros 600 ohonynt yng Nghastell-nedd Port Talbot. 

Fe wnaeth adroddiad a ddarparwyd gan y Earth Science Partnership – a gomisiynwyd gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot i archwilio’r safle yng Ngodre’r-Graig – nodi risg lefel ganolig ar gyfer  tomen gwastraff y chwarel ger yr ysgol. Darganfu'r ymchwiliad pe bai'r nant yn cael ei rhwystro o ganlyniad i dywydd garw, y byddai posibilrwydd y gallai lefelau dŵr a phwysau yn y domen achosi i ddeunydd lifo i lawr yr allt. 

Dywedodd y Cynghorydd Sir dros Godre’r Graig, Rosalyn Davies: 

“Mae disgyblion a staff wedi cael eu symud o safle Ysgol Godre’r-Graig i safle ‘dros dro’ ers o leiaf 5 mlynedd – nes bod ‘Ysgol Super’ arfaethedig wedi’i hadeiladu, sy’n gwbl annerbyniol.” 

Ychwanegodd Sioned Williams MS: 

“Yn amlwg mae cost enfawr i wneud tomenni yn ddiogel, ond byddai cost diffyg gweithredu yn llawer uwch ac mae’r tomenni hyn, fel yr un yng Ngodre’r-Graig eisoes yn achosi pryder ac aflonyddwch enfawr i gymunedau – cymunedau sydd wedi bod yn sylfaen I ddiwydiant Cymru ac wedi talu pris digon uchel am hynny drwy’r cenedlaethau. Mae trigolion y cymunedau hyn yn haeddu bod yn ddiogel ac maent yn haeddu atebion. Ni ddylent orfod colli eu hysgol bentref, calon eu cymuned.” 

Yn dilyn y ddadl, pleidleisiodd y Senedd o blaid cynnig diwygiedig gan Blaid Cymru yn nodi’r effaith y bydd newid yn yr hinsawdd yn ei chael ar ddiogelwch tomenni, gan alw am gymryd camau i wneud tomenni’n ddiogel ac y dylai Llywodraeth y DU ddarparu’r cyllid er mwyn cyflawni hyn.  

Roedd y cynnig hefyd yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi cynllun gweithredu i helpu i adfywio ardaloedd o amgylch tomenni a bod y cymunedau hynny yr effeithir arnynt yn cael llais yn y broses o reoli ac adennill tomenni yn y dyfodol. 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd