AS Plaid Cymru yn croesawu cefnogaeth i Barc Coffa Talbot

Mae Sioned Williams, Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, heddiw wedi croesawu’r newyddion y bydd Cyfeillion Parc Coffa Talbot o’r diwedd yn derbyn cymorth ariannol gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot i ategu arian o Gronfa Dreftadaeth y Loteri, i wneud gwaith angenrheidiol ar y bandstand.

Dywedodd Sioned Williams AS:

“Mae Parc Coffa Talbot yn fan gwyrdd hardd sy’n cael ei fwynhau gan lawer o drigolion yr ardal leol a thu hwnt, ond ers llawer rhy hir mae’r bandstand wedi bod mewn cyflwr gwael. Rai misoedd yn ôl, cefais gyfle i siarad ag aelodau’r grŵp Cyfeillion i drafod eu gwaith, eu cynlluniau cyffrous ar gyfer y dyfodol a phryderon ynghylch cyllid.”

“Dros y misoedd diwethaf, rwyf wedi bod mewn cyswllt rheolaidd â chynrychiolwyr o’r Cyngor, gan wthio am gytundeb a fyddai’n caniatáu i’r gwaith fynd rhagddo.”

“Mae’n siomedig ei bod wedi cymryd cymaint o amser i ddod i’r cytundeb hwn, ond rwy’n falch bod y weinyddiaeth newydd wedi cydnabod a gwerthfawrogi ymdrechion y Cyfeillion a phwysigrwydd y prosiect hwn i’r gymuned. Fy ngobaith yw y bydd hwn yn gam mawr tuag at wella’r parc cymunedol hanesyddol hwn yn ei gyfanrwydd.”

Mae Parc Coffa Talbot, sydd ddim yn bell o ganol Port Talbot, wedi’i restru fel Gradd II ar Gofrestr Parciau a Gerddi Hanesyddol Morgannwg. Ar wahân i'r bandstand, mae'r parc hefyd yn cynnwys cofeb rhyfel, parc chwarae i blant, cyrtiau tenis, lawnt fowlio a gwely blodau gydag arwyddion wedi'u neilltuo i'r eicon Hollywood, Richard Burton, oedd yn dod o’r ardal.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd