Sioned Williams yn ymateb i gyllideb drafft Llywodraeth Cymru

Fe ymatebodd Sioned Williams i gyllideb drafft Llywodraeth Cymru

Stick figures putting a jigsaw of a twenty pound note together


Yr wythnos hon, fe gyflwynodd Llywodraeth Cymru ei chyllideb ddrafft ar gyfer 2023-2024.

Croesawodd Plaid Cymru agweddau o'r gyllideb ddrafft, ac fe gyflwynon welliant a fyddai wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gynyddu'r gyllideb sydd ar gael i fynd i'r afael â'r argyfwng iechyd a gofal a rhoi help ariannol i bobl sydd â'r anghenion mwyaf drwy gynyddu'r gyfradd dreth sylfaenol gan 1 geiniog, y gyfradd dreth uwch gan 2 geiniog, a'r gyfradd dreth ychwanegol gan 3.

Yn anffodus, pleidleisiodd y blaid Lafur gyda'r Torïaid i drechu ein gwelliant.

Yn ystod y ddadl, beirniadais y diffyg pwyslais ar wariant ataliol sydd yng nghyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru. Fe wnes y pwynt bod lefel y gronfa cymorth dewisol, er i'w groesawu, yn gyllid i helpu pobl mewn argyfwng, ac y dylid rhoi blaenoriaeth hefyd i wariant ataliol, ar gyfer cynlluniau fel cynllun cymorth tanwydd Cymru, sydd wedi’i dorri yn ei gyfanrwydd. Er y bydd y cynllun yn dod i ben, ni fydd yr angen yn dod i ben, ac yn wir fe fydd yr angen hyd yn oed yn fwy y gaeaf nesaf, yn ôl rhagolygon Cyngor ar Bopeth.

Mynegais fy siom ynghylch y diffyg buddsoddiad yn ein pobl ifanc mwyaf difreintiedig sy’n dymuno parhau â’u haddysg. Pe bai wedi pasio, byddai gwelliant Plaid Cymru wedi sicrhau y gallai’r lwfans cynhaliaeth addysg ddarparu lefel briodol o gefnogaeth.

Ailadroddais fy ngalwadau hefyd am system fudd-daliadau Gymreig integredig, fel y byddem yn gallu sicrhau bod pob ceiniog o gymorth yn cyrraedd pocedi’r rhai sydd ei angen, yn ddi-ffael a heb ffwdan.

Mae lefelau tlodi plant yn uwch yng Nghymru nag yn yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Yn anffodus, mae Llywodraeth Lafur Cymru unwaith eto wedi methu â sicrhau’r adnoddau sydd eu hangen arni - drwy drethiant teg, cymesur a chyfiawn - i helpu oresgyn y caledi cywilyddus sy’n creithio ein cymunedau.  

Gallwch wylio fy nghyfraniad lawn neu wylio clip o'm araith isod:

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd