Sioned Williams yn galw am weithredu ar ‘argyfwng’ deintyddiaeth

Ailadroddodd Sioned Williams heddiw ei galwadau ar Lywodraeth Cymru i gymryd ‘camau ar unwaith’ i fynd i’r afael â’r hyn y mae hi wedi’i ddisgrifio fel ‘argyfwng’ deintyddiaeth yn ei rhanbarth yng Ngorllewin De Cymru ac ar draws y wlad, yn dilyn cyhoeddi adroddiad newydd gan Gyngor Iechyd Cymuned Bae Abertawe.

Mae cleifion wedi gorfod aros am flynyddoedd i weld deintydd, gyda llawer heb allu cael apwyntiad o gwbl. Canfu’r adroddiad fod 70% o bobl yn teimlo dan bwysau i geisio gofal deintyddol preifat er mwyn cael apwyntiad. Ni all llawer gael mynediad at wasanaethau deintyddol y GIG, gan gynnwys menywod beichiog a phlant. Ac mae apwyntiadau hanfodol yn cael eu gwrthod i gleifion â phroblemau meddygol difrifol sydd angen archwiliadau rheolaidd.

Dywedodd un claf: “Cwympodd fy mhont allan ar ddechrau 2020. Rwyf dal hebddi. Mae hyn yn effeithio ar fy hyder. Methu gwenu, chwerthin”. Mewn achos arall, gadawyd dyn i dynnu ei ddant ei hun o'i geg.

Cododd Sioned Williams y mater yr wythnos hon yn y Senedd mewn cwestiwn i’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan.

Dywedodd Sioned Williams yn y Senedd:

“Mae adroddiad newydd Cyngor Iechyd Cymuned Bae Abertawe, ‘Cyrchu gofal deintyddol y GIG - mynd at wraidd y broblem’, yn rhoi darlun damniol o wasanaethau deintyddol yn ardaloedd Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Mae'n pwysleisio bod y materion hyn wedi bodoli ers cyn y pandemig.

“Clywais adroddiadau tebyg gan gannoedd o’m hetholwyr mewn ymateb i arolwg diweddar a gynhaliais. Dywedwyd wrth un claf ei fod wedi cael ei ddadgofrestru'n awtomatig gan nad oedd wedi cael ei weld ers dwy flynedd - er ei fod wedi bod yn hunan-ynysu am y ddwy flynedd hynny!

Ychwanegodd Sioned yn ddiweddarach:

“Er fy mod yn croesawu cynllun y Llywodraeth a gyhoeddwyd yn ddiweddar i wella gofal deintyddol, nid wyf wedi fy argyhoeddi bod diwygio’r contract yn mynd i fynd i’r afael yn ddigonol ac ar fyrder â’r holl bryderon a adlewyrchir yn yr adroddiad, pryderon sy’n bodoli ledled Cymru.

“Mae angen cyllid digonol i gynyddu capasiti’r GIG er mwyn dod â’r loteri cod post anghyfiawn hwn i ben a sicrhau bod y rhai na allant fforddio talu neu na allant ddod o hyd i ddeintydd GIG yn cael y gofal y mae ganddynt yr hawl iddo.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd