Galw ar Cyngor CNPT i weithredu ar adeilad adfeiliedig yng nghanol y ddinas

Ysgrifennais yn ddiweddar at Gyngor CNPT ynghylch cyn-siop Reggae Reptiles ar Heol y Frenhines, Castell-nedd. Nid yn unig y mae’n anharddu un o'r strydoedd prysuraf yng nghanol y dref, gallai fod yn berygl i iechyd a diogelwch y cyhoedd ac i seilwaith yr adeiladau cyfagos. Teimlaf fod y sefyllfa hon wedi cael ei gadael heb ei datrys ers llawer rhy

adeilad adfeiliedig

Digwyddodd y tân a ddinistriodd yr adeilad hwn dros 6 mlynedd yn ôl (Chwefror 2016) ac eto mae cragen wag yr adeillad yno o hyd. Cyhoeddwyd Hysbysiad Atal mewn perthynas â Hysbysiad Statudol ar 10 Mawrth 2022 gan Swyddfa Iechyd yr Amgylchedd CNPT ond nid yw'n ymddangos bod unrhyw beth pellach wedi digwydd.

Dyma’r ymateb a gefais gan y Prif Weithredwr Karen Jones,

“Gallaf gadarnhau bod swyddogion o Adain Rheoli Adeiladau’r Cyngor wedi ymweld â’r adeilad o bryd i’w gilydd ers iddo gael ei ddinistrio gan dân, a bod camau wedi eu cymryd i godi ffens i atal mynediad cyhoeddus a sicrhau diogelwch y cyhoedd.

Fe’m hysbysir, yn anffodus, bod perchennog yr adeilad wedi marw a bod yr eiddo’n rhan o ystâd ehangach sydd ar hyn o bryd yn destun anghydfod etifeddiaeth. O ganlyniad,  nid oes unrhyw berson adnabyddadwy i gymryd cyfrifoldeb am yr adeilad ar hyn o bryd.

Er bod fy swyddogion yn cynghori nad yw'r eiddo yn peri unrhyw berygl uniongyrchol i'r cyhoedd, mae ei gyflwr diffygiol a'i leoliad amlwg yn peri pryder. Ymhellach, o ystyried hyd yr amser mae'r adeilad wedi aros yn wag, mae'r eiddo hwn wedi ei adnabod fel blaenoriaeth i'r Cyngor o ran dod â fe yn ôl i ddefnydd.

Fel rhan o gynllun gweithredu strategol y Cyngor i ymdrin ag adeiladau masnachol gwag yng nghanol y dref, mae Swyddog Iechyd yr Amgylchedd wedi cysylltu yn ddiweddar â’r cyfreithwyr a benodwyd i fwrw ymlaen â’r cais profiant.

Tra bod yr Adran yn aros am ddiweddariad, gallaf gadarnhau bod pob opsiwn sydd ar gael yn cael ei ystyried i wella agweddau gweledol yr adeilad ac i ddod â’r adeilad yn ôl i ddefnydd, gan gynnwys cychwyn y broses werthu orfodol os oes angen.”

Er gwaethaf y rhwystrau cyfreithiol dealladwy, rwy’n gofyn ar i'r cyngor i wneud yn siŵr bod yr opsiynau a grybwyllwyd i sicrhau nad yw’r adeilad bellach yn anharddu canol y dref nac yn berygl i’r cyhoedd yn cael eu gweithredu ar fyrder.

Rhaid cydnabod pwysigrwydd cael canol trefi diogel, glân a deniadol ar gyfer siopa, hamdden a lletygarwch. Mae ganddynt ran hanfodol i'w chwarae wrth fynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu ein heconomi a'n cymdeithas; rhaid inni achub ar bob cyfle i’w hamddiffyn a’u hadfywio a chreu cymunedau bywiog, llewyrchus.

Letter

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd