Llywodraeth Cymru'n ymrwymo i bolisi Plaid ar brydau ysgol am ddim

Mae llefarydd Plaid Cymru dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldebau, Sioned Williams AS, wedi croesawu’r Cytundeb Cydweithio newydd rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru, sy’n cynnwys ymrwymiad allweddol gan Blaid Cymru i gyflwyno prydau bwyd ysgol am ddim i bob plentyn ysgol gynradd. Mae'r Cytundeb hefyd yn ymrwymo Llywodraeth Cymru i gefnogi datganoli gweinyddiaeth lles i Gymru – polisi allweddol arall gan Blaid Cymru.

Dywedodd Sioned Williams:

“Rwyf wedi bod yn galw’n gyson ar Lywodraeth Cymru i gymryd camau radical i wella bywydau pobl Cymru, yn enwedig bywydau’r tlotaf a’r rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas, drwy ehangu’r ddarpariaeth dros brydau ysgol am ddim a chefnogi datganoli’r grymoedd dros weinyddu lles i Gymru. Rwy’n falch iawn y bydd y polisïau hyn bellach yn cael eu mabwysiadu.

“Bydd manteision cyflwyno prydau ysgol am ddim i bob disgybl ysgol gynradd yn drawsnewidiol. Bydd yn rhoi gwell cyfle i fwy o blant mewn bywyd – trwy wella iechyd ac, yn ei dro, gwella canolbwyntio. Bydd wirioneddol yn rhoi gwell cyfle i blant gyrraedd eu potensial addysgol.

“I Blaid Cymru, dyma’r cam cyntaf tuag at wireddu ein polisi o brydau ysgol am ddim i bob plentyn mewn ysgolion uwchradd, yn ogystal ag ysgolion cynradd –  byddaf yn parhau i roi pwysau ar Lywodraeth Cymru i weithredu hyn yn llawn, fel nad oes unrhyw blentyn yn cael eu gadael ar ôl yn llwglyd.

“Ac ar fater lles: rydyn ni wedi gweld dro ar ôl tro pa mor annibynadwy yw San Steffan. Eu penderfyniad i ddileu’r cynnydd o £20 mewn credyd cynhwysol yw'r enghraifft ddiweddaraf o hyn. Byddai datganoli gweinyddiaeth lles i Gymru yn caniatáu inni liniaru effeithiau gwaethaf llymder Torïaidd. Rwy’n hapus iawn bod Llywodraeth Cymru bellach yn cytuno â Phlaid Cymru ar hyn ac yn galw am ddatganoli’r grymoedd hyn i Gymru.

“Diolch i Blaid Cymru, mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi ymrwymo i gyflwyno gofal plant am ddim i holl blant dwy oed, cryfhau hawliau pobl LHDT+ a rhoi terfyn ar ddigartrefedd. 

“Pan mae cyfle’n ymddangos i weithredu newid er gwell, credaf y dylid ei gymryd. O ganlyniad i’r Gytundeb Cydweithio, mae polisïau radical bellach yn rhan o raglen bolisi Llywodraeth Cymru. Ni fyddai hyn wedi digwydd oni bai am ddylanwad Plaid Cymru.”

Mae cyllid wedi'i neilltuo fel rhan o'r Cytundeb Cydweithio a chaiff hyn ei adlewyrchu yn y Gyllideb ddrafft pan gaiff ei chyhoeddi fis Rhagfyr.

Bydd yr ymwneud gwleidyddol ynglŷn ag unrhyw faterion nad ydynt yn rhan o’r Cytundeb Cydweithio yn digwydd yn ôl y drefn arferol. 

 

 

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd