“Siomedig” gyda phenderfyniad cynllun bws Cyngor CNPT

Mae AoS Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams wedi mynegi ei siom gyda phenderfyniad Cyngor Castell-nedd Port Talbot i beidio â dilyn cynllun bws am ddim, yn dilyn cynlluniau llwyddiannus tebyg mewn awdurdodau lleol eraill yng Nghymru. 

Amserlen bws CNPT

Yn dilyn cyfarfod gydag uwch gynrychiolwyr y Cyngor, gwnaeth Sioned Williams ei sylwadau ynghylch y penderfyniad: 

“Roedd yn siomedig iawn clywed na fydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn mabwysiadu’r cynllun, sydd wedi bod yn boblogaidd iawn yn Abertawe ers iddo gael ei dreialu am y tro cyntaf yn yr haf.” 

“Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae gweithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru wedi gweld gostyngiad yn nifer y teithwyr, gyda rhai gwasanaethau’n cael eu lleihau neu eu dileu’n gyfan gwbl. Hyd yn oed gyda llacio cyfyngiadau Covid, mae'n edrych fel nad yw'r niferoedd yn bownsio'n ôl i lefelau blaenorol. ” 

“Bob dydd mae miloedd o bobl ar draws Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio bysiau i fynd i’r gwaith, mynychu addysg a hyfforddiant, defnyddio gwasanaethau cyhoeddus allweddol, mynd i siopa, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwirfoddoli, cwrdd â ffrindiau a llawer mwy. Pan fo gwasanaethau'n cael eu lleihau neu eu dileu, mae mwy o bobl yn cael eu heithrio oddi wrth addysg, cyflogaeth a bywyd cymunedol. Yn ogystal a lleihau’r defnydd o geir ac allyriadau carbon, mae gwasanaethau bws hefyd yn hanfodol ar gyfer lles ein cymunedau.” 

“Byddai cynllun bws rhad ac am ddim yn hwb i deuluoedd sydd wedi’u heffeithio gan yr Argyfwng Costau Byw a’n canol trefi sydd hefyd yn mynd drwy gyfnod anodd yn economaidd. Byddwn yn annog Cyngor Castell-nedd Port Talbot i edrych eto ar y manteision economaidd, cymdeithasol a gwyrdd.” 

Ym mis Awst 2021, lansiodd Cyngor Abertawe gynllun bws am ddim, sy'n darparu teithiau bws am ddim yn y ddinas a'r sir. Ysgogodd hyn gynnydd yn nifer y teithwyr, gyda llawer yn ymweld â chanol y ddinas a mannau prydferth ym Mhenrhyn Gŵyr yn rhad ac am ddim neu’n arbed arian ar gostau cludiant rheolaidd. 

Ail-gyflwynodd Abertawe'r cynnig dros Galan Gaeaf ac fe fabwysiadwyd gynigion tebyg dros y Nadolig yng Nghaerdydd a Chasnewydd. 

Honnodd Cyngor Castell-nedd Port Talbot mai costau afresymol yn ogystal ag amheuon ynghylch y manteision oedd y rhesymau dros eu penderfyniad. Mae'r Cyngor ar hyn o bryd yn cynnal ymgynghoriad ar ei gynllun corfforaethol, o'r enw Adfer, Ailosod, Adnewyddu, a chynigion cyllidebol ar gyfer 2022/23; bydd Sioned Williams yn ymateb iddynt cyn y dyddiad cau ar Chwefror 1af. 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd