AS Plaid yn galw ar y Llywodraeth i fynd i’r afael â diffyg cydymffurfio â’r gofyniad i wisgo masgiau mewn archfarchnadoedd

Mae'r AS Plaid Cymru Sioned Williams wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn dilyn pryderon yn lleol y bu gostyngiad amlwg yn nifer y bobl sy'n cydymffurfio â'r gofyniad i wisgo masgiau mewn archfarchnadoedd.

Ers 7fed Awst, mae masgiau wyneb yn prahau i fod yn orfodol mewn siopau, ar drafnidiaeth gyhoeddus ac ar gyfer gofal iechyd, ond nid mewn tafarndai, bwytai nac ysgolion.

Mae'r AS, sydd wedi ei lleoli yng Nghastell-nedd, wedi derbyn pryderon gan drigolion yn lleol sy'n nodi bod cydymffurfiad wedi gostwng yn sylweddol a'u bod yn teimlo'n anniogel yn mynd i'r archfarchnadoedd.

Mae'r data cyfartalog treigl 7 diwrnod diweddaraf, rhwng yr 2il a’r 8fed o Fedi, yn dangos bod gan Abertawe (683) a Chastell-nedd Port Talbot (717) rai o'r achosion uchaf o achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth yng Nghymru.

Dim ond siroedd Merthyr a Chaerfyrddin, gyda chyfraddau achosion o 761 fesul 100,000 a 725 fesul 100,000 yn y drefn honno, sydd â chyfraddau uwch.

Mae Sioned Williams bellach wedi ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan AS, yn gofyn sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu sicrhau cydymffurfiad yn y tymor canolig i'r tymor hir.

Dywedodd Sioned Williams:

“Mae’n amlwg nad yw’r bygythiadau a berir gan Covid wedi diflannu. Mae'r ymdrech frechu wedi bod yn wych ac wedi gwneud tolc sylweddol yn y cysylltiad rhwng achosion a marwolaeth, ond yn anffodus nid yw'r cysylltiad hwnnw wedi'i dorri'n llwyr. Mae gennym gleifion o hyd mewn gofal dwys o ganlyniad i ddal y firws ofnadwy hwn. Mae dyletswydd arnom felly i barhau i weithredu gyda rhywfaint o feddwl.

“Ers Awst 7fed mae Llywodraeth Cymru wedi nodi bod angen masgiau o hyd mewn siopau, trafnidiaeth gyhoeddus a lleoliadau gofal iechyd ond rwyf wedi derbyn pryderon gan breswylwyr ynghylch cymhwyso’r ddeddfwriaeth honno, yn enwedig yn ymwneud ag archfarchnadoedd.

“Fe'm hysbyswyd, er bod rhybudd amlwg wedi'i arddangos wrth y fynedfa yn darllen: 'dim mwgwd, dim mynediad' mewn siop yng Nghastell-nedd Port Talbot, nid yw nifer sylweddol o siopwyr yn gwisgo masgiau. Mae un defnyddiwr rheolaidd yn fy hysbysu bod cydymffurfiad ar hyn o bryd tua 70%, ond roedd yn agos at 100% yn ystod cyfnodau cloi blaenorol a chyfnodau o gyfyngiadau.

“Mae'n ymddangos nad yw unrhyw un o'r rhai nad ydyn nhw'n cydymffurfio ar hyn o bryd yn cael eu herio gan staff y siop, fel yr arferai fod yn wir tan yn ddiweddar. Mae hyn wrth gwrs yn golygu bod defnyddwyr siopau eraill mewn mwy o berygl.

“Siaradodd un o fy etholwyr ag aelod o’r tîm rheoli a gadarnhaodd nad eu polisi oedd herio cwsmeriaid nad oeddent yn cydymffurfio.

“Mae preswylwyr yn teimlo’n rhwystredig nad yw unigolion yn cydymffurfio â’r gofyniad gwisgo masg ac nad oes digon o gamau’n cael eu cymryd i sicrhau cydymffurfiad.

“Gadewch i ni fod yn glir: yr unigolion hynny sy’n dewis peidio â chydymffurfio â’r ddeddfwriaeth sydd ar fai, ond os yw Llywodraeth Cymru yn rhoi cyfyngiadau ar waith, mae angen iddo fod yn glir yn ei ddisgwyliadau o archfarchnadoedd a siopau eraill.

“Rwyf felly wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn galw am eglurder ar sut y mae'n bwriadu sicrhau bod deddfwriaeth a chanllawiau ynghylch mesurau atal Covid i gael eu gorfodi.”

mwgwd

Photo by Mika Baumeister on Unsplash

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd