Newyddion

Galw ar y Comisiwn Ffiniau i Gymru i Ddiwygio Cynigion ‘Annemocrataidd’ ar gyfer Cwm Tawe.

Mae’r Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru Sioned Williams wedi galw ar y Comisiwn Ffiniau i Gymru i ail-edrych ar y cynigion diwygiedig a gyhoeddwyd heddiw a fyddai’n gweld Cwm Tawe’n rhannu Aelod Seneddol yn San Steffan gyda Brycheiniog a Sir Faesyfed.

Darllenwch fwy
Rhannu

Sioned yn cefnogi gyrfaoedd amgen i ferched ar ymweliad DVLA

Nid Jyst i Fechgyn y mae gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, oedd y neges mewn digwyddiad gyrfaoedd amgen i ferched yn y DVLA yn Abertawe. Roedd Sioned yn falch o gael ei gwahodd gan brif elusen cydraddoldeb rhywiol Cymru, Chwarae Teg mewn partneriaeth â’r DVLA i fynychu digwyddiad Nid yn Unig i Fechgyn ar 14 Hydref. Nod Nid yn Unig i Fechgyn yw rhoi’r cyfle i ferched ym mlynyddoedd 8 a 9, o ysgolion lleol a wahoddwyd, i ddarganfod mwy am y gwahanol opsiynau gyrfa cyn iddynt ddewis eu pynciau TGAU.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Cymru'n ymrwymo i bolisi Plaid ar fanciau twym

Mae Llywodraeth Cymru heddiw wedi ymrwymo i glustnodi £1m ar gyfer banciau bwyd yng Nghymru, yn dilyn galwadau gan Sioned Williams AS ac eraill. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Sioned Williams yn canmol Cyngor CNPT ar brydau ysgol am ddim

Mae AS Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams wedi canmol Cyngor Castell-nedd Port Talbot am ei “weithrediad llwyddiannus” o gam cyntaf y polisi prydau ysgol am ddim newydd, yn dilyn ymweliad ag Ysgol Gynradd Alltwen gydag Aelod Cabinet Addysg CNPT, y Cynghorydd Nia Jenkins.

Darllenwch fwy
Rhannu

Galw ar Cyngor CNPT i weithredu ar adeilad adfeiliedig yng nghanol y ddinas

Ysgrifennais yn ddiweddar at Gyngor CNPT ynghylch cyn-siop Reggae Reptiles ar Heol y Frenhines, Castell-nedd. Nid yn unig y mae’n anharddu un o'r strydoedd prysuraf yng nghanol y dref, gallai fod yn berygl i iechyd a diogelwch y cyhoedd ac i seilwaith yr adeiladau cyfagos. Teimlaf fod y sefyllfa hon wedi cael ei gadael heb ei datrys ers llawer rhy

Darllenwch fwy
Rhannu

Prydau ysgol am ddim i blant cynradd yng Nghymru yn dechrau mis Medi

Diolch i Blaid Cymru fe fydd prydau ysgol am ddim i blant ysgol cynradd yng Nghymru yn dechrau mis Medi.
Darllenwch fwy
Rhannu

Sioned Williams yn cyfarfod perchnogion busnesau lleol yn dilyn cynnydd mewn tor-cyfraith ganol tref

Bu Sioned Williams AoS Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, yn cwrdd heddiw â busnesau lleol yng Nghastell-nedd yn dilyn achos fwrgleriaeth yng nghanol y dref.

Darllenwch fwy
Rhannu

Sioned Williams yn galw am ‘weithredu brys’ i gryfhau hawliau plant anabl

Mae Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams, wedi galw ar Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford i “weithredu ar unwaith” i sicrhau cydraddoldeb i blant anabl yn y sector gofal plant.

Darllenwch fwy
Rhannu

Sioned Williams yn galw am weithredu ar ‘argyfwng’ deintyddiaeth

Ailadroddodd Sioned Williams heddiw ei galwadau ar Lywodraeth Cymru i gymryd ‘camau ar unwaith’ i fynd i’r afael â’r hyn y mae hi wedi’i ddisgrifio fel ‘argyfwng’ deintyddiaeth yn ei rhanbarth yng Ngorllewin De Cymru ac ar draws y wlad, yn dilyn cyhoeddi adroddiad newydd gan Gyngor Iechyd Cymuned Bae Abertawe.

Darllenwch fwy
Rhannu

Sioned yn cyfarfod â heddlu lleol yn dilyn digwyddiadau gwrthgymdeithasol yng Ngorseinon

Ar ôl cyfres o ddigwyddiadau cythryblus yng Ngorseinon a’r cyffiniau yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, cyfarfu yr Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams, â’r Tîm Plismona Bro lleol yn ddiweddar i drafod yr ymdrechion parhaus i warchod a chefnogi’r gymuned leol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd