Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Canol Tref Castell-nedd

Fe wnaeth llu o fyrgleriaethau ac ymosodiadau ar fusnesau lleol yn haf 2022 yng nghanol tref Castell-nedd fy ysgogi i wneud ymholiadau pellach ynghylch sut y gallwn helpu i amddiffyn masnachwyr a thrigolion. Cynhaliais gyfarfodydd gyda phobl busnesau lleol, yr heddlu a swyddogion y cyngor.


sign post

Rwyf mewn cysylltiad rheolaidd â’r cyngor, yr heddlu a masnachwyr lleol i drafod y sefyllfa a gweithio ar atebion i fynd i’r afael ag unrhyw broblemau.

Mae’r heddlu wedi cadarnhau i mi fod cynnydd wedi bod yn nifer yr achosion o droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n ymwneud â phobl ifanc yng nghanol tref Castell-nedd, ond dywedant mai prin yw’r dystiolaeth sydd ganddynt, sy’n cefnogi galwadau perchnogion busnesau am yr angen am deledu cylch cyfyng gwell a phatrolau mwy rheolaidd. 

Ar ôl cyfarfod yn ddiweddar â masnachwyr a’r awdurdodau, hoffwn gynnig cyfle i holl drigolion Castell-nedd fynegi eu barn, a’u atebion ymarferol i'r broblem. Gallwn ni i gyd weithio i sicrhau bod ein busnesau lleol yn cael eu cefnogi, a bod trigolion yn teimlo’n ddiogel ac yn hapus yn ymweld â chanol y dref boed hynny ar gyfer gwaith, siopa neu bleser.

Cliciwch yma i adael sylw neu i ddanfon neges


19.07.22 – Llythyr at Drafnidiaeth Cymru

Gorsaf Drenau Castell-nedd sy'n rhoi'r argraff gyntaf i lawer o ymwelwyr â'r dref. Yr wyf wedi siarad gyda llawer o drigolion sy'n cytuno bod angen camau mawr i'w wella, felly rwyf wedi ysgrifennu at Drafnidiaeth Cymru ynglŷn â’r orsaf a’u cynlluniau ar gyfer gwneud gwelliannau. Yn eu hymateb, amlinellwyd cynlluniau sydd ar y gweill i wella glendid, hygyrchedd, chysylltiadau a gwelliannau i'r bont droed. Soniwyd hefyd am drafodaethau ynghylch cynllun cyfnewidfa ar gyfer yr orsaf a'r ardal gyfagos gan y Cyngor. Byddaf yn parhau i wthio am wybodaeth am gynlluniau i’w rhannu’n gyhoeddus, er mwyn i drigolion cael cyfle i ddweud eu dweud am ddyfodol yr orsaf bwysig hon.


06.07.22 – Llythyr at y Post Brenhinol

Yn dilyn cwynion cyson ynghylch cyflwr yr hen Swyddfa Bost yng Nghastell-nedd, rwyf wedi ysgrifennu at y Post Brenhinol i gadarnhau eu perchnogaeth o’r adeilad ger yr Orsaf ac i drosglwyddo’r sylwadau a gefais. Mae Swyddfa'r Post wedi bod yn wag ers blynyddoedd ac mae'n prysur ddirywio. Tra bod llawer o fusnesau'n buddsoddi'n helaeth i wneud y dref yn fwy deniadol - mae lleoedd fel yr hen Swyddfa Bost yn difetha'r ymdrechion hynny. Mae’r Post Brenhinol wedi cadarnhau perchnogaeth, felly byddaf yn awr yn ceisio cael y wybodaeth ddiweddaraf am eu cynlluniau ar gyfer yr adeilad yn y dyfodol.


30.06.22 - Sioned yn galw ar gyngor CNPT i weithredu ar adeilad adfeiliedig Reggae Reptiles yng nghanol y dref


14.07.22 - Llythyr i bob busnes ynghanol y dref

Rwyf wedi dechrau dosbarthu crynodeb o'r cyfarfod a gynhaliwyd gyda grŵp o fasnachwyr canol y dref, yr heddlu a'r Cyngor i bob busnes lleol yng nghanol tref Castell-nedd. Os nad ydych wedi derbyn copi cysylltwch â'r swyddfa a byddwn yn hapus i roi un i chi.

08.07.22 - Diweddariad: Teledu cylch cyfyng newydd dros dro ar Sgwâr yr Angel

Yn dilyn sawl achos o ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddol, mae'r heddlu wedi gosod teledu cylch cyfyng newydd dros dro ar Sgwâr yr Angel. Bydd yn aros yn ei le nes bydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn gallu gosod camerâu parhaol. Rwyf i ac eraill wedi cefnogi galwadau gan fasnachwyr lleol i gael camerâu ar y sgwâr, ac rwy’n falch o weld bod y rhain bellach wedi’u gosod. Mae'r rhaglen o welliannau teledu cylch cyfyng yn y broses o gael ei chyflwyno, ac mae mesurau diogelwch pellach yn cael eu cymryd.Fy ngobaith yw y bydd y camau hyn a chamau gweithredu eraill yn helpu i wneud canol tref Castell-nedd yn fwy diogel, croesawgar a bywiog.

29.06.22 - Diweddariad:Bachgen wedi'i arestio

Hoffwn ddiolch i’r Arolygydd Lindsey Sweeney a phawb a fu’n ymwneud â chanfod ac arestio’r rhai sy'n cael eu hamau o fod yn gyfrifol am ddigwyddiadau troseddol diweddar yn y dref. Rwy’n gobeithio y bydd hyn , a'r newyddion y bydd camerâu dros dro yn cael eu gosod yn Sgwâr yr Angel hyd nes y gellir ailosod teledu cylch cyfyng parhaol yn rhan o raglen adnewyddu teledu cylch cyfyng y Cyngor, yn helpu tawelu meddyliau pawb sy’n byw, yn gweithio ac yn ymweld â Chastell-nedd rywfaint, bod camau'n cael eu cymryd i fynd i'r afael â phryderon diogelwch. Bydd fy swyddfa’n parhau i weithio gydag asiantaethau perthnasol i sicrhau bod pryderon yn cael eu clywed, a bod camau'n cael eu cymryd i sicrhau bod Castell-nedd yn parhau i fod yn dref hardd, fywiog a diogel.

20.06.22 - Cyfarfod Masnachwyr, Neuadd Gwyn


30.05.22 - Sioned Williams yn cwrdd â pherchnogion busnesau lleol yn dilyn cynnydd mewn troseddau canol tref


COFRESTRWCH I DDERBYN DDIWEDDARIADAU

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd