Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Canol Tref Castell-nedd

Yn dilyn y cyfres diweddar o fyrgleriaethau ac ymosodiadau ar fusnesau lleol yng nghanol tref Castell-nedd rwy’n awyddus i wneud popeth o fewn fy ngallu i sicrhau bod canol y dref yn ddiogel ac yn groesawgar i bawb. Rwy’n hynod falch o’n tref fywiog ac ar ôl agor swyddfa ar Stryd Alfred yn ddiweddar mae’n anrhydedd i mi fod yn rhan o’r gymuned, ond fel y gwyddom oll, nid yw heb ei heriau.


sign post

Rwyf mewn cysylltiad rheolaidd â’r cyngor, yr heddlu a masnachwyr lleol i drafod y sefyllfa a gweithio ar atebion i fynd i’r afael â’r problemau parhaus.

Mae’r heddlu wedi cadarnhau i mi fod cynnydd wedi bod yn nifer yr achosion o droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n ymwneud â phobl ifanc yng nghanol tref Castell-nedd, ond dywedant mai prin yw’r dystiolaeth sydd ganddynt, sy’n cefnogi galwadau perchnogion busnesau am yr angen am deledu cylch cyfyng gwell a phatrolau mwy rheolaidd. 

Ar ôl cyfarfod yn ddiweddar â masnachwyr a’r awdurdodau, hoffwn gynnig fforwm i holl drigolion Castell-nedd fynegi eu barn, a’u atebion ymarferol i'r broblem. Gallwn ni i gyd weithio i sicrhau bod ein busnesau lleol yn cael eu cefnogi, a bod trigolion yn teimlo’n ddiogel ac yn hapus yn ymweld â chanol y dref boed hynny ar gyfer gwaith, siopa neu bleser.

Cliciwch yma i adael sylw neu i ddanfon neges


30.06.22 - Sioned yn galw ar gyngor CNPT i weithredu ar adeilad adfeiliedig Reggae Reptiles yng nghanol y dref


14.07.22 - Llythyr i bob busnes yng hanol y dref

Rwyf wedi dechrau dosbarthu copi cryno o'r cyfarfod a gynhaliwyd gyda grŵp bach o fasnachwyr canol y dref, yr heddlu a'r Cyngor i bob busnes lleol yng nghanol tref Castell-nedd. Os nad ydych wedi derbyn copi cysylltwch â'r swyddfa a byddwn yn hapus i roi un i chi.

08.07.22 - Diweddariad: Teledu cylch cyfyng newydd dros dro ar Sgwâr yr Angel

Yn dilyn sawl achos o ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddol, mae'r heddlu wedi gosod teledu cylch cyfyng newydd dros dro ar Sgwâr yr Angel. Bydd yn aros yn ei le nes bydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn gallu gosod camerâu parhaol. Rwyf i ac eraill wedi cefnogi galwadau gan fasnachwyr lleol i gael camerâu ar y sgwâr, ac rwy’n falch o weld bod y rhain bellach wedi’u gosod. Mae'r rhaglen o welliannau teledu cylch cyfyng yn y broses o gael ei chyflwyno, ac mae mesurau diogelwch pellach yn cael eu cymryd.Fy ngobaith yw y bydd y camau hyn a chamau gweithredu eraill yn helpu i wneud Castell-nedd yn ganol tref mwy diogel, mwy croesawgar a bywiog i bawb.

29.06.22 - Diweddariad:Bachgen wedi'i arestio

Hoffwn ddiolch i’r Arolygydd Lindsey Sweeney a phawb a fu’n ymwneud â chanfod ac arestio’r rhai sy'n cael eu hamau o fod yn gyfrifol am ddigwyddiadau diweddar yn y dref. Rwy’n gobeithio y bydd hyn , a'r newyddion y bydd camerâu dros dro yn cael eu gosod yn Sgwâr yr Angel hyd nes y gellir ailosod teledu cylch cyfyng parhaol yn rhan o raglen adnewyddu teledu cylch cyfyng y Cyngor, yn helpu tawelu meddyliau pawb sy’n byw, yn gweithio ac yn ymweld â Chastell-nedd rywfaint, bod camau'n cael eu cymryd i fynd i'r afael â phryderon diogelwch. Bydd fy swyddfa’n parhau i weithio gydag asiantaethau perthnasol i sicrhau bod pryderon yn cael eu clywed, a bod camau'n cael eu cymryd i sicrhau bod Castell-nedd yn parhau i fod yn dref hardd, fywiog a diogel.

20.06.22 - Cyfarfod Masnachwyr, Neuadd Gwyn


30.05.22 - Sioned Williams yn cwrdd â pherchnogion busnesau lleol yn dilyn cynnydd mewn troseddau canol tref


COFRESTRWCH I DDERBYN DDIWEDDARIADAU

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd