Angen atebion ar gynnig sy‘n bygwth “lladd tref”

Yr AS lleol Sioned Williams yn ysgrifennu at M&S a'r Cyngor ynghylch y bwriad i gau siop

A photograph taken on the street outside Marks and Spencers in Neath, looking at the store.

Mae Sioned Williams AS, y mae ei swyddfa etholaeth yng nghanol tref Castell-nedd, wedi ysgrifennu at Marks and Spencer am yr "effaith enfawr" y byddai cau eu siop yn ei chael ar y dref.

Yn ei llythyr, mae Ms Williams yn tynnu sylw at anghysondeb rhwng y llythyr a dderbyniodd gan Marks and Spencer yn nodi mai gostyngiad mewn ffigurau gwerthiant yw'r rheswm y tu ôl i'r cynnig, a chadarnhad ar wahân y mae hi wedi'i gael bod siop Castell-nedd yn cyrraedd ei ffigurau targed - ac yn aml yn rhagori arnynt - fel mater o drefn. 

Mae Ms Williams hefyd wedi gofyn am gadarnhad a yw opsiynau eraill yn cael eu hystyried a fyddai'n cynnal presenoldeb y brand hwn yn y dref, a pha fesurau sy'n cael eu cymryd i ddiogelu cyflogaeth staff pe bai'r cynnig yn mynd yn ei flaen. 

Ers postio'r newyddion am y bwriad i gau'r siop ar ei thudalen Facebook, mae Ms Williams wedi derbyn cannoedd o sylwadau, gydag etholwyr yn dweud mai dyma’r "newyddion gwaethaf posibl", a’i fod "yn niweidiol i siopau annibynnol llai", gyda channoedd yn rhagor yn rhannu'r neges.

Mae swyddfa etholaeth Sioned Williams yn Stryd Alfred dafliad carreg o'r siop, ac mae Ms Williams yn dweud y bydd cau'r siop yn effeithio'n uniongyrchol ar ei staff hefyd.

Mae Ms Williams hefyd wedi ysgrifennu at Gyngor Castell-nedd Port Talbot i ganfod a ydynt mewn trafodaethau gyda'r cwmni, a ydynt wedi estyn allan at berchnogion siopau eraill yng nghanol y dref i dawelu eu meddyliau, ac i ofyn am gadarnhad a oes strategaeth canol tref yn bodoli ar gyfer Castell-nedd, a chanol trefi allweddol eraill yn eu cylch gwaith, gan gynnwys Port Talbot, Pontardawe, Llansawel a Glyn-nedd.

Dywedodd Sioned Williams AS, Aelod o'r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru:

“Mae gan siop Marks and Spencer yng Nghastell-nedd hanes hir o wasanaethu pobl yr ardal hon, ac ni ellir gorbwysleisio ei phwysigrwydd i'r dref. Byddai cau'r siop yn ergyd drom i ganol y dref, a bydd yr effaith yn cael ei theimlo gan yr holl fusnesau eraill yno, heb sôn am y bobl sy'n byw ac yn gweithio yng Nghastell-nedd, a'r rhai sy'n ymweld â'r dref.

“Er fy mod yn deall bod yr amgylchedd ar gyfer manwerthu yn heriol tu hwnt, fel y bydd unrhyw berson lleol yn dweud wrthych chi, mae'r siop hon wastad yn brysur - yn enwedig y neuadd fwyd. Rhaid i ni fod yn hyderus bod pob opsiwn arall wedi cael ei archwilio, yn enwedig o ran sgyrsiau gyda'r cyngor lleol. Am y rheswm hwn, rydw i wedi ysgrifennu at Marks and Spencer a'r Cyngor i ofyn am ragor o wybodaeth yn ymwneud â'r broses yn dilyn y cyhoeddiad ac am y cymorth a fydd ar gael i staff pe bai'r siop yn cau.

“Rydw i wedi ymgyrchu ers amser maith am ganol tref ffyniannus yng Nghastell-nedd, a dyna pam mae'n bwysig herio'r cynnig hwn pan nad oes gennym sicrwydd eto bod pob opsiwn wedi'i archwilio.

“Yn ogystal, rydw i am ddeall strategaeth y Cyngor ar gyfer Castell-nedd, yn ogystal ag ar gyfer canol trefi eraill yn yr awdurdod lleol, a byddwn yn awyddus i gyfarfod â swyddogion i drafod y mater hwn a materion perthnasol eraill ymhellach.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd