Sioned Williams MS yn croesawu cyhoeddiad cwest Gleision

Mae Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams wedi croesawu’r penderfyniad a gyhoeddwyd heddiw i ail-agor cwest llawn i drychineb glofaol Glofa Gleision. 

Daw hyn ar ôl ymgyrch hir, gyda chefnogaeth Sioned Williams MS, gan y rhai yr effeithiwyd arnynt yn uniongyrchol gan y drasiedi a hawliodd fywydau pedwar dyn yn 2011. 

Ym mis Hydref eleni cynhaliwyd protest yng Nghilybebyll, lle ymunodd Sioned Williams â theuluoedd y dioddefwyr i annog Crwner Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot i ymateb i'r dystiolaeth a gyflwynwyd iddo nôl ym mis Ebrill 2022. Roedd y dystiolaeth honno wedi awgrymu y gallai blynyddoedd o fethiannau honedig gan y cyrff rheoleiddio fod wedi arwain at weithredwyr yn gweithio glo yn anghyfreithlon ac at fethiant i’w gofnodi yn y cynlluniau mwyngloddio. 

Ymunodd Sioned Williams heddiw â’r teuluoedd i glywed y cyhoeddiad tu allan i Lys y Crwner. 

Dywedodd Sioned Williams: 

“Er gwaethaf yr amser hurt y mae wedi’i gymryd i gyrraedd y pwynt hwn, rwy’n croesawu penderfyniad Crwner Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot heddiw i gynnal cwest llawn i drychineb glofa Gleision. 

“Ers lawer rhy hir, mae’r teuluoedd wedi cael eu gwthio i’r cyrion, ac heb dderbyn atebion i’w cwestiynau. Er na fydd penderfyniad heddiw yn dod â’r rhai a gollodd eu bywydau yn drasig yn 2011 yn ôl, rwy’n gobeithio y bydd cwest llawn yn rhoi’r atebion hynny. 

“Ym mis Ebrill, ymunais â’r brotest a gynhaliwyd gan deuluoedd y dioddefwyr y tu allan i Neuadd y Ddinas yn Abertawe pan gyflwynwyd yr achos am gwest llawn mewn dogfen i’r Crwner, ac ym mis Hydref ymunais â nhw mewn protest yng Nghilybebyll i annog y Crwner i ymateb i'r dystiolaeth honno. Mae’r penderfyniad heddiw i ail-agor cwest yn rhoi rhywfaint o obaith y bydd dymuniadau’r teuluoedd yn cael eu clywed o’r diwedd. Mae pawb sy’n gysylltiedig â’r trychineb ofnadwy hwn, a’r gymuned gyfan, yn haeddu atebion ynghylch yr hyn a arweiniodd at farwolaethau Charles Breslin, David Powell, Philip Hill, a Garry Jenkins a chael gwybod a ellid bod wedi atal eu marwolaethau.” 

Ar 15 Medi 2011, yn dilyn ffrwydro arferol yng Nglofa Gleision ger Cilybebyll, Pontardawe, gorlifodd miloedd o alwyni o ddŵr i'r twnnel lle'r oedd saith glöwr yn gweithio. Er bod tri o'r saith wedi gallu dianc i ddiogelwch, ni lwyddodd y pedwar glöwr arall ddianc. Er gwaethaf ymdrechion gan Wasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru ac Achub Mwynfeydd, cadarnhawyd y diwrnod canlynol fod Charles Breslin, David Powell, Philip Hill, a Garry Jenkins wedi colli eu bywydau. 

Fe ddilynodd ymchwiliadau ac fe gyflwynwyd cyhuddiadau o ddynladdiad yn erbyn rheolwr y safle ac MNS Mining Ltd., ac fe gafnwyd y ddau yn ddiweddarach yn ddieuog o bob cyhuddiad. 

Er hyn, roedd cwestiynau'n parhau am weithrediad y pwll dros nifer o flynyddoedd a beth oedd wedi arwain at y trychineb. Amlygwyd hyn yn dilyn ymchwiliad annibynnol manwl a nododd nifer o faterion nad edrychwyd arnynt yn flaenorol. 

Mae teuluoedd y pedwar dyn a gollodd eu bywydau yn Nhrychineb Gleision, perchnogion y pwll glo a chynrychiolwyr etholedig wedi dadlau ers tro bod y dystiolaeth hon yn pwysleisio ymhellach yr angen am gwest llawn, a gafodd ei agor yn wreiddiol ac yna ei ohirio yn 2013. 

Ym mis Hydref 2022, clywodd y Crwner ddadleuon cyfreithiol gan y bargyfreithiwr a gyflogwyd i gynrychioli'r rhai oedd yn galw arno i agor cwest llawn. 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd