Fy wythnos 1 - 6 Mai 2023

Wythnos fer wythnos diwethaf oherwydd Gŵyl y Banc ond un brysur serch hynny!

Fe addawodd Keir Starmer y byddai'n dileu ffioedd dysgu myfyrwyr pe bai'n dod yn Brif Weinidog ond mae e bellach wedi gollwng yr addewid yma. Gofynnais a yw Llywodraeth Cymru'n cefnogi penderfyniad y Blaid Lafur i adael myfyrwyr i lawr? https://fb.watch/kpPt80cuJP/

Siaradais ar y rhaglen Sharp End yn gylch sut mae cynghorau dan arweiniad Plaid yn arwain ar fentrau sy’n dod â phobl i ganol trefi. Mae angen efelychu hyn yn genedlaethol fel bod pob cymuned yng Nghymru yn elwa. Dwi’n yn credu bod canol trefi yn hanfodol i'n cymunedau - yng Nghastell-nedd, Pen-y-bont ar Ogwr ac ar draws Cymru. Gwyliwch yma: Sharp End, May 2nd | Wales Programmes (itv.com)

Amodau gwaith staff ein prifysgolion yw amodau dysgu'r myfyrwyr. Mae UCU Wales wedi galw bwriad y sefydliadau addysg uwch yng Nghymru i leihau cyflogau staff sy’n cymryd rhan yn y boicot marcio ac asesu yn gosbol, yn ymosodol ac yn anghymesur. Fe alwais yr wythnos hon ar y Gweinidog Addysg i annog is-gangellorion Cymru i ailfeddwl, ac i'r Universities and Colleges Employers Association ddychwelyd at y bwrdd negodi. https://fb.watch/kpQohnTO3C/

Cysylltodd Lisa, myfyrwraig ym Mhrifysgol Abertawe sy'n dod o Wcráin, â mi oherwydd doedd hi heb glywed a oedd ei fisa yn mynd i gael ei ymestyn er mwyn caniatáu iddi barhau â'i hastudiaethau ym Mhrifysgol Abertawe. Codais y mater yn y Senedd ac roedd yn wych clywed bod Lisa newydd gael gwybod bod ei fisa i fyw ac astudio yn y DU wedi’i ymestyn. Rwyf wedi cael y pleser o gwrdd â Lisa yn flaenorol. Mae hi'n fyfyrwraig weithgar sy’n hapus iawn i fod yn byw yn Abertawe, yn enwedig o ystyried ei hangerdd am gerddi Dylan Thomas.

Roedd yn gwbl annheg i’r DU adael Lisa yn y sefyllfa ansicr hon. Mae angen i Lywodraeth y DU sicrhau bod croeso yma i bob ffoadur o Wcráin a gwledydd eraill sy’n wynebu rhyfel neu drychineb, a sicrhau nad oes rhaid iddynt wynebu unrhyw oedi wrth glywed yn ôl am eu cais. Rwyf hefyd wedi galw ar Lywodraeth Cymru i wneud popeth o fewn ei allu i sicrhau nad yw myfyrwyr fel Lisa yn gorfod dioddef mwy o bryder ac ansicrwydd am eu dyfodol wrth iddynt geisio parhau â’u hastudiaethau yng Nghymru. Mae Cymru yn genedl o noddfa ac rwy’n falch ein bod yn croesawu Lisa i’w chartref newydd.

Sioned, Daniel and Lisa

Sioned, Daniel a Lisa. 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd