Lambastio ‘ddiffyg gweithredu’ Llywodraeth Cymru ar yr argyfwng deintyddiaeth

Beirniadodd AS Gorllewin De Cymru, Sioned Williams, Lywodraeth Lafur Cymru heddiw am beidio â gwneud digon i fynd i’r afael â’r argyfwng presennol yn amseroedd aros deintyddiaeth y GIG, yn dilyn cyhoeddi adroddiad newydd a ddatgelodd “gwir raddfa’r argyfwng”.

Dentist and nurse inspection a patients mouth

Y llynedd, cynhaliodd AS Plaid Cymru Sioned Williams arolwg i brofiadau ei hetholwyr o ddefnyddio gwasanaethau deintyddol yn y GIG, lle bu i gannoedd o bobl gwyno am anawsterau o ran cael mynediad at wasanaethau deintyddol am ddim, ac amseroedd aros hir; fe gododd Sioned y materion hyn ar y pryd yn y Senedd mewn cwestiwn i’r Gweinidog Iechyd.

Datgelodd yr adroddiad, a gyhoeddwyd heddiw gan Bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Senedd, nad yw’n glir faint o unigolion sy’n aros am driniaeth ddeintyddol y GIG yng Nghymru, gan ei gwneud yn anodd darparu cymorth digonol yn yr ardaloedd sydd fwyaf eu hangen, ac mae’n galw ar Lywodraeth Cymru i archwilio a yw'r lefelau cyllid presennol yn ddigonol i ymdrin â'r ôl-groniad, ac i ystyried creu un rhestr aros ganolog ledled Cymru.

Dywedodd Sioned Williams:

“Mae’r darlun sydd wedi’i beintio yn adroddiad heddiw yn cyd-fynd yn llwyr â’r ymatebion y derbyniais y llynedd gan gannoedd o’m hetholwyr yng Ngorllewin De Cymru.

“Mae’r adroddiad yn rhoi darlun damniol o wasanaethau deintyddol ledled Cymru, ac o ddiffyg gweithredu Llywodraeth Lafur Cymru wrth ddelio â’r argyfwng hwn. Mae adroddiad y Pwyllgor  hefyd yn adleisio canfyddiadau adroddiad diweddar gan Gyngor Iechyd Cymuned Bae Abertawe a amlygodd fod 70% o bobl yn teimlo dan bwysau i dalu am ofal deintyddol preifat er mwyn iddynt allu cael apwyntiad, a bod llawer yn methu â chael mynediad i wasanaethau deintyddol y GIG, gan gynnwys menywod beichiog a phlant.

“Ni all fod yn deg y gall y cyfoethog neidio’r ciw drwy fynd yn breifat a chaiff pobl eu gadael heb wasanaethau digonol, neu heb apwyntiad o gwbl, ac nid wyf wedi fy mherswadio y bydd diwygio contractau Llywodraeth Cymru yn mynd i’r afael â’r argyfwng hwn yn ddigonol ac ar unwaith. Rwy’n cefnogi galwad Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Senedd am ddiwygio radical i sicrhau dyfodol deintyddiaeth y GIG.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd