AS yn mynnu iawndal i chwiorydd o Gwm Tawe

“Rhaid i deuluoedd sy’n cael eu heffeithio gan y sgandal gwaed heintiedig gael cefnogaeth lawn Llywodraeth Cymru i sicrhau’r cyfiawnder y maent yn ei haeddu” – Sioned Williams AS

A photograph of a judge's gavel, with the scales of justice in the background, slightly out of focus

Mae Sioned Williams AS, Aelod Seneddol Gorllewin De Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gefnogi galwadau am iawndal i deuluoedd sydd wedi eu heffeithio gan y sgandal gwaed heintiedig.

Roedd Ms Williams yn siarad mewn dadl yn y Senedd ar yr Adroddiad Ymchwiliad Gwaed Heintiedig a rhannodd hanes Rhian a Sharon, dwy chwaer o Gwm Tawe, y bu farw eu tad Arwyn Davies yn 1992 yn 60 oed.

Dim ond ar ôl marwolaeth eu mam, 26 mlynedd yn ddiweddarach, y gwnaeth y chwiorydd ddarganfod bod eu tad wedi marw o Hepatitis C, Hepatoma a Haemoffilia.

Roedd Mr Davies yn haemoffiliac a oedd dan ofal yr Athro Arthur Bloom, yr arbenigwr sy’n cael ei enwi yn adroddiad damniol Syr Brian Langstaff i'r sgandal gwaed heintiedig.

Cafodd Sharon a Rhian, "frwydr hir a chaled" i gael gafael ar gofnodion meddygol yn ymwneud â'u tad, ond yn y pen draw cawsant brawf bod eu tad wedi derbyn cynhyrchion gwaed heintiedig.

Dros yr holl gyfnod hwnnw, ni gysylltwyd gyda’r teulu i roi gwybod i unrhyw un ohonynt am y risgiau iddynt, nac i'w hysbysu bod ganddynt hawl i unrhyw daliadau.

Dywedodd Sioned Williams AS, Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru:

“Hyd yma, nid yw plant a gollodd riant, fel Rhian a Sharon, erioed wedi cael unrhyw iawndal na chydnabyddiaeth o farwolaethau eu rhiant. Dydyn nhw ddim hyd yn oed wedi derbyn llythyr ymddiheuriad gan eu bwrdd iechyd lleol.

“Mae hyn yn amhosib ei gyfiawnhau, o gofio bod pobl fel mam Rhian a Sharon, Eira, brofi caledi a salwch heb unrhyw gymorth ariannol yn dilyn marwolaeth eu tad. Rhaid ystyried amgylchiadau unigryw pob teulu a gafodd eu heffeithio, eu cydnabod, a thalu iawndal iddynt heb oedi pellach. Mae hyn nid yn unig yn foesol gywir, mae hefyd yn symbol o'r ymddiheuriad sy'n ddyledus gan y wladwriaeth i'r rhai y mae'r sgandal hon yn effeithio arnynt, a'r rhai y mae eu bywydau cyfan wedi'u creithio gan golled a chan gelwyddau.

“Er ei bod yn rhy hwyr i'w rhieni, mae angen cefnogaeth lawn Llywodraeth Cymru ar blant fel Sharon a Rhian er mwyn sicrhau'r cyfiawnder a'r iawndal y maent yn ei haeddu. Rhaid i Lywodraeth Cymru hefyd sicrhau bod cymorth yn cael ei ddarparu i bob teulu a ddioddefodd ganlyniadau dinistriol y sgandal gwaed heintiedig, a bod pawb sy'n byw gyda hemoffilia, fel ŵyr Arwyn, yn cael y cymorth gorau posibl gan wasanaethau cyhoeddus.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd