Sioned Williams yn cyfarfod perchnogion busnesau lleol yn dilyn cynnydd mewn tor-cyfraith ganol tref

Bu Sioned Williams AoS Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, yn cwrdd heddiw â busnesau lleol yng Nghastell-nedd yn dilyn achos fwrgleriaeth yng nghanol y dref.

    

Bu Sioned Williams AoS Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, yn cwrdd heddiw â busnesau lleol yng Nghastell-nedd yn dilyn achos fwrgleriaeth yng nghanol y dref.

Bore ddoe, darganfuwyd bod ffenestri Emir’s Salon ar Stryd yr Angel wedi’u chwalu dros nos ac arian ac offer wedi eu dwyn. Dyma'r diweddaraf mewn nifer o ddigwyddiadau tebyg yn yr ardal hon o ganol tref Castell-nedd yn ystod yr wythnosau diwethaf.

 

Dywedodd perchennog Salon Emir, Mehmet Haskan:

“Mae wedi bod yn ofnadwy i ni. Fe gollon ni ddiwrnod llawn o fasnachu ddoe ac rydyn ni'n gorfod talu tâl dros ben am yr holl wydr. Ac nid digwyddiad untro yw hwn: mae achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi cynyddu yn ystod yr wythnosau diwethaf yng Nghastell-nedd, gan effeithio ar fusnesau lleol eraill a gwneud i drigolion deimlo'n anniogel yn eu cymuned eu hunain.

“Dyma ein man gwaith – nid yw’n deg nac yn rhesymol disgwyl i ni weithio dan amodau o’r fath, ac nid yw ychwaith yn deg ar ein cwsmeriaid na’r rhai sy’n byw yn yr ardal.

“Mae angen cymryd camau i atal y math yma o ddigwyddiadau yn y lle cyntaf, mae angen gosod mwy o gamerâu teledu cylch cyfyng, ac mae angen i’r heddlu gyfathrebu’n fwy rheolaidd gyda busnesau lleol fel ein un ni fel y gallant gael gwybod beth sy’n mynd ymlaen yng nghanol ein tref a mynd i’r afael yn iawn â’r broblem gynyddol hon o ymddygiad gwrthgymdeithasol.”

 

Siaradodd Sioned Williams hefyd â pherchnogion Smashed Raspberry, Aura ac Annie’s Tearooms ar Stryd yr Angel, a mynegodd bob un ohonynt bryderon tebyg ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol a diffyg teledu cylch cyfyng. Cwynodd y perchnogion am “ddirywiad gwirioneddol yn y dref yn ystod y misoedd diwethaf” oherwydd achosion o “weiddi, ymladd ac ymddygiad bygythiol”, a disgrifiodd y stryd fel “ardal hyfryd sy’n cael ei difetha’n araf.” Mae perchnogion y busnesau hefyd wedi galw am wahardd gemau pêl yn yr ardal ac am batrolau heddlu mwy rheolaidd.

Mae Sioned Williams yn mynd â'r pryderon hyn at yr Heddlu a Chyngor Castell-nedd Port Talbot.

 

Dywedodd AoS Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams:

“Mae’r heddlu wedi cadarnhau i mi fod cynnydd wedi bod yn nifer yr achosion o droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n ymwneud â phobl ifanc yng nghanol tref Castell-nedd, ond dywedant mai prin yw’r dystiolaeth sydd ganddynt, sy’n cefnogi galwadau perchnogion busnesau am yr angen am deledu cylch cyfyng gwell a phatrolau mwy rheolaidd. Bu oedi hir hefyd cyn i'r heddlu allu ymateb i ddigwyddiadau yr adroddwyd amdanynt. Dywedodd perchnogion busnes wrthyf eu bod yn teimlo dan warchae, ac yn awr yn gorfod aros yn eu busnesau ar ôl oriau agor i sicrhau nad oes unrhyw ddifrod yn cael ei wneud.

“Mae angen i’r heddlu a’r Awdurdod Lleol weithredu ar fyrder i sicrhau bod ein busnesau lleol yn cael eu cefnogi ac nad yw hyn yn effeithio ar eu masnach. Roeddwn yn falch o glywed bod yr heddlu wedi gofyn am allgymorth gan y gwasanaethau ieuenctid ac wedi sicrhau cyllid ychwanegol i helpu i fynd i’r afael a’r materion hyn. Rhaid i bob asiantaeth gydweithio i sicrhau’r hyn mae pawb eisiau ei weld – sef canol tref ffyniannus, bywiog a diogel.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd