Arolwg Castell-nedd yn amlygu heriau a chyfleon

Mae canlyniadau cychwynnol arolwg Castell-nedd yn dangos “balchder gwirioneddol” yn y dref, ond mae angen clir i gwrdd â heriau

Sioned Williams MS

Mae'r Aelod Seneddol lleol, Sioned Williams, wedi rhannu canlyniadau cychwynnol o'i harolwg o drigolion Castell-nedd a pherchnogion busnes, sy'n dangos bod gan bobl leol lawer i fod yn falch ohono, er gwaethaf rhai pryderon amlwg dros ddyfodol y dref. 

Cafodd yr arolwg ei gwblhau gan bron i 400 o ymatebwyr, ac mae un o bob pump ohonynt yn dweud eu bod yn ymweld â chanol tref Castell-nedd bob dydd, a dros hanner yn ymweld sawl gwaith yr wythnos.

Er bod ychydig dros 50% o'r ymatebwyr yn dweud bod ganddynt farn negyddol o'r dref ar hyn o bryd, gyda phryderon yn amrywio o'r sefyllfa economaidd i sut mae’r dref yn cael ei chynnal a chadw yn gyffredinol, roedd bron pob un ohonynt yn gallu rhestru sawl peth pan ofynnwyd iddynt beth maen nhw'n ei hoffi fwyaf am y dref..

Cododd Ms Williams y canfyddiadau cychwynnol gyda Llywodraeth Cymru, sydd wedi nodi bod ganddynt ddiddordeb mewn cyfarfod i drafod canfyddiadau'r arolwg ymhellach.

Dywedodd Sioned Williams AS, Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru:

“Cafodd fy arolwg ei ysgogi gan y cyhoeddiad bod Marks and Spencer yn bwriadu cau eu siop yng Nghastell-nedd a chwestiynau gan bobl leol ynghylch dyfodol ein tref.

“Efallai nad yw’n syndod bod dros hanner o’r rhai a ymatebodd wedi dweud bod ganddyn nhw farn negyddol o’r dref ar hyn o bryd. Fodd bynnag, ysgrifennodd bron pob un o’r ymatebwyr restrau hir o’r pethau maen nhw'n eu hoffi a’u caru am Gastell-nedd: O’n marchnad hanesyddol a’n hamrywiaeth o siopau annibynnol i’r camlesi; ac o’n hanes cyfoethog ac adeiladau eiconig i leoliadau fel Gerddi Fictoria a maes rygbi’r Gnoll. Mae cymaint o rinweddau gan Gastell-nedd.

“Ond nid ydym heb ein heriau. Soniodd yr ymatebwyr am broblemau gyda chyffuriau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, a oedd yn atal rhai rhag ymweld â chanol y dref, heb sôn am y siopau gwag sy'n frith drwy ganol ein tref, a rhai ohonynt bellach mewn cyflwr gwael.

“Ond y dirwasgiad economaidd sy'n pwyso’n drymach ar feddyliau pobl leol - nid yn unig o ran pwysau ar fusnesau, sy'n gorfodi gormod i gau eu drysau, ond hefyd mae’r wasgfa ar bwrs pobl yn golygu bod ganddyn nhw lai yn eu poced i'w wario yn y dref.

“Nid yw Castell-nedd yn brin o dalent na brwdfrydedd, ond mae angen cefnogaeth ar y dref. Dros yr wythnosau nesaf, byddaf yn dadansoddi’r bron i 400 o ymatebion yn llawn a pharhau â’m hymgysylltiad â Llywodraeth Cymru a’r awdurdod lleol ynghylch yr hyn y gellir ei wneud i ateb yr heriau hyn yn uniongyrchol.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd